กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 4

บลจ.โซลาริส เสนอกองทุนเปิดใหม่ น่าสนใจลงทุน คือ กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 4 หรือ S-PFI 3M4 เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ มีระดับความเสี่ยงกองทุนปานกลาง กองทุนนี้มีนโยบายการลงทุน กองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น รวมถึงกองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ (ไม่เกินร้อยละ 79) และอาจเข้าท่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)

โดยมีวัตถุประสงค์กองทุนรวมเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะท่าการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเต็มจ่านวน

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเื่่อถือต่่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเื่่อถือ (Unrated Securities) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็น่อบจากส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนนี้มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ให้ผลตอบแทนคาดการณ์ 3.25 และไม่กำหนดอายุโครงการ ลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท

กองทุนรวม IPO เปิดขาย 14 มีนาคม 2557 ถึง 18 มีนาคม 2557

รายละเอียดที่ กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 4

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ