RMF เที่ยวสุดท้ายของ บลจ.วรรณ

บลจ.วรรณฯ โหนขบวนรถไฟ RMF เที่ยวสุดท้ายของปี ออกกองทุนใหม่เน้นลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ให้ผลตอบแทนสูง 5-7% ต่อปี พร้อมกระจายลงทุนในอาคารสำนักงาน สาธารณูปโภค โรงแรม ศูนย์การค้า โลจิสติกส์ คลังสินค้า ซึ่งนายวิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.)วรรณ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทออกกองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ONEPROP-RMF)เพื่อเป็นทางเลือกการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์สำหรับเงินออมเพื่อการเกษียณ โดยกองทุนเน้นลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระจายการลงทุนไปในธุรกิจที่หลากหลาย เช่น อาคารสำนักงาน สาธารณูปโภค โรงแรม ศูนย์การค้า โลจิสติกส์ และคลังสินค้า เป็นต้น

นอกจากนี้เชื่อว่ากองทุนดังกล่าวจะตอบโจทย์การลงทุนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ลักษณะของกองทุน RMF นั้นนักลงทุนต้องมีการลงทุนระยะยาวอยู่แล้ว กองทุนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยนั้นมีผลตอบแทนที่คาดหวังประมาณ 5-7% ต่อปี ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูง และเหมาะกับการลงทุนในรูปแบบของ RMF ดังนั้นกองทุน ONEPROP-RMF นอกจากจะตอบโจทย์ในเรื่องของการลงทุนระยะยาวแล้วนักลงทุนยังได้การลดหย่อนภาษีอีกด้วย

“กองทุน ONEPROP-RMF เป็นกองทุนที่มีนโยบายที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่า 80%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดัชนีที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนได้แก่ ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PFUND) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสัดส่วน 50% และ The FTSE Strait REIT Index ในสัดส่วน 50% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน”

นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บลจ.วรรณฯ ให้มุมมองด้านการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ว่า กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีความน่าสนใจลงทุน จากแนวโน้มที่ดีของอสังหาริมทรัพย์ที่ยังสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะยังคงทรงตัวในระดับต่ำ รวมถึงเกณฑ์การกำกับดูแลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จะส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประเภทกอง 1 และมูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นในกองทุนที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน

ที่มา จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2,790 วันที่ 8-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ