Money Expo Festival 2012

มหกรรมทางการเงินที่จัดขึ้นทุกๆ ปีในเมืองไทยนั้นคงจะหลีกหนีไม่พ้นเกี่ยวกับงาน Money Expo ที่เป็นมหกรรมการเงิน โดยรวมเอาหลากหลายธุรกิจที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องรวมเข้าไว้ด้วยกัน เป็นตลาดนัดทางการเงินการลงทุนที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในเมืองไทยเลยก็ว่าได้

มหกรรมการเงิน Money Expo เป็นสื่อกลางระหว่างธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ เช่น ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย บริษัทซื้อขายทอง และือื่นๆ อีกมากมาย กับลูกค้ารายย่อยต่างๆ รวมไปถึงเจ้าของธุรกิจ SMEs และธุรกิจอื่นๆ ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยตรง และเข้าถึงบริการทางการเงินทุกรูปแบบอย่างเท่าเทียมกันในทุกภูมิภาพทั่วประเทศเลยทีเดียว

โดยตลาดนัดทางการเงินนี้ ได้เป็นแหล่งรวมข้อเสนอพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการทำธุรกรรมทางการเงินและการลงทุนต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เริ่มต้นที่ 0% หรือการอนุมัติวงเงินสินเชื่อที่รวดเร็วภายในงานเลยทีเดียว และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งมหกรรมทางการเงินหรือ Money Expo นี้ จะจัดขึ้นปีละ 4 ครั้ง กระจายไปตามภูมิภาค ทั้งภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในตลอดระยะเวลาการจัดงานนี้ผ่านมาแล้ว 11 ปี งานมหกรรมทางการเงินหรือ Money Expo นั้นมักได้รับความสนใจจากลูกค้าและประชาชนทั่วไป นักธุรกิจต่างๆ ได้เข้ามาชมงานกว่า 7 ล้านคน โดยมียอดธุรกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นในงานมากกว่า 9 แสนล้านบาทเลยทีเดียว

มหกรรมการเงิน Money Expo 2012 อนาคตอันไร้ขีดจำกัดทางการเงิน

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ