กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน 6

บลจ.กรุงไทย เสนอกองทุนเปิดใหม่ น่าสนใจลงทุน คือ กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน 6 หรือ KTSIV6M6 (Roll Over) เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ มีระดับความเสี่ยงกองทุนปานกลาง

กองทุนรวมให้ผลตอบแทนคาดการณ์ 2.40% ต่อปี อายุโครงการ อายุ 6 เดือน มีนโยบายการลงทุน ลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชน เงินฝากและตราสารหนี้สถาบันการเงินในประเทศ

IPO เปิดขาย 17 มีนาคม 2557 ถึง 21 มีนาคม 2557

รายละเอียดที่ กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน 6

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ