กรุงไทยสมาร์ทอินเวส 3 เดือน 3

บลจ.กรุงไทย เสนอกองทุนรวมเปิดใหม่ น่าสนใจลงทุน คือ กรุงไทยสมาร์ทอินเวส 3 เดือน 3 หรือ KTSIV3M3 (Roll Over) เป้นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ที่ให้ผลตอบแทนคาดการณ์ 2.50% ต่อปี

กองทุนนี้มีอายุโครงการ 3 เดือน มีนโยบายการลงทุน ลงทุนในพันธบัตรภาครัฐ เงินฝากธนาคารพาณิชย์และตราสารหนี้สถาบันภายในประเทศ

IPO เปิดขาย 10 มีนาคม 2557 ถึง 14 มีนาคม 2557

รายละเอียดที่ กรุงไทยสมาร์ทอินเวส 3 เดือน 3

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ