กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 40

บลจ.กรุงไทย เสนอกองทุนรวมเปิดใหม่ น่าลงทุนเป็นอย่างยิ่ง ชื่อว่า กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 40 หรือ KTFF40 เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ มีระดับความเสี่ยงกองทุนปานกลาง

กองทุนนี้มีนโยบายการลงทุน ลงทุนในเงินฝาก/ตราสารหนี้ต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 กองทุนนี้มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน โดยกองทุนนี้ให้ผลตอบแทนคาดการณ์ 3.25% ต่อ ปี กองทุนมีอายุโครงการ 12 เดือน ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท

IPO เปิดขาย 12 มีนาคม 2557 ถึง 18 มีนาคม 2557

รายละเอียดที่ กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 40

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ