กองทุนเปิด KTAM SET50 ETF Tracker

บลจ.กรุงไทย เสนอกองทุนรวมเปิดใหม่ น่าสนใจลงทุน คือ กองทุนเปิด KTAM SET50 ETF Tracker หรือ ESET50 เป็นกองทุนรวมอื่นๆ โดยไม่กำหนดอายุโครงการ กองทุนมีนโยบายการลงทุน

กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (ดัชนี SET50 Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

โดยกองทุนมุ่งเน้นที่จะลงทุนในหุ้น เต็มอัตรา (fully invested) ซึ่งอาจพิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์แบบ Full Replication หรือ Optimization เพื่อให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี SET50 Index กองทุนนี้ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท – IPO เปิดขาย 6 มีนาคม 2557 ถึง 14 มีนาคม 2557

รายละเอียดที่ กองทุนเปิด KTAM SET50 ETF Tracker

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ