กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน EE

บลจ.กสิกรไทย เสนอกองทุนเปิดใหม่ น่าสนใจลงทุน คือ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน EE หรือ KFI3MEE เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ มีระดับความเสี่ยงกองทุนปานกลาง

กองทุนรวมนี้มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ให้ผลตอบแทนคาดการณ์ 2.60% ต่อปี อายุโครงการ ประมาณ 3 เดือน โดยไม่ต่ำกว่า 2 เดือน 10 วัน และไม่เกิน 3 เดือน 20 วัน ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท

IPO เปิดขาย 18 มีนาคม 2557 ถึง 25 มีนาคม 2557

รายละเอียดกองทุนรวมที่ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน EE

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ