กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน ED

บลจ.กสิกรไทย เสนอกองทุนรวมเปิดใหม่ น่าลงทุนเป็นอย่างยิ่ง ชื่อว่า กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน ED หรือ KFI3MED เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ มีระดับความเสี่ยงกองทุนปานกลาง

กองทุนนี้มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน โดยให้ผลตอบแทนคาดการณ์ 2.60% ต่อปี อายุโครงการประมาณ 3 เดือน โดยไม่ต่ำกว่า 2 เดือน 10 วัน และไม่เกิน 3 เดือน 20 วัน ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท

IPO เปิดขาย 11 มีนาคม 2557 ถึง 17 มีนาคม 2557

รายละเอียดที่ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน ED

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ