กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน EC

บลจ.กสิกรไทย เสนอกองทุนใหม่น่าลงทุน คือ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน EC หรือ KFI3MEC เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ที่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 100%

กองทุนนี้ให้ผลตอบแทนคาดการณ์ 2.65% ต่อปี อายุโครงการ ประมาณ 3 เดือน โดยไม่ต่ำกว่า 2 เดือน 10 วัน และไม่เกิน 3 เดือน 20 วัน ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท

IPO เปิดขาย 4 มีนาคม 2557 ถึง 10 มีนาคม 2557

รายละเอียดที่ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน EC

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ