กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M88

บลจ.กรุงศรี เสนอกองทุนใหม่น่าลงทุน คือ กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M88 หรือ KFFIX6M88 เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ที่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 100% กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและ/หรือเอกชนซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) หรือของผู้ออกตราสาร (Issuer rating)

ที่อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งในประเทศและ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV ทั้งนี้กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเต็มจำนวน (fully hedge) กองทุนให้ผลตอบแทนคาดการณ์ ประมาณ 2.95% อายุโครงการ ประมาณ 6 เดือน ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท

IPO เปิดขาย 4 มีนาคม 2557 ถึง 10 มีนาคม 2557

รายละเอียดที่ กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M88

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ