กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน AZ

บลจ.กสิกรไทย เสนอกองทุนรวมเปิดใหม่ น่าลงทุนเป็นอย่างยิ่ง ชื่อว่า กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน AZ หรือ KFF6MAZ เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ มีระดับความเสี่ยงกองทุนปานกลาง

กองทุนนี้มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ให้ผลตอบแทนคาดการณ์ 3.00% ต่อปี มีอายุโครงการประมาณ 6 เดือน โดยไม่ต่ำกว่า 5 เดือน 10 วัน และไม่เกิน 6 เดือน 20 วัน ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท

กองทุนรวม IPO เปิดขาย 11 มีนาคม 2557 ถึง 17 มีนาคม 2557

รายละเอียดที่ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน AZ

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ