กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน AY

บลจ.กสิกรไทย เสนอกองทุนใหม่น่าลงทุน คือ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน AY หรือ KFF6MAY เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ที่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 100%

กองทุนให้ผลตอบแทนคาดการณ์ 3.00% ต่อปี อายุโครงการ ประมาณ 6 เดือน โดยไม่ต่ำกว่า 5 เดือน 10 วัน และไม่เกิน 6 เดือน 20 วัน ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท

IPO เปิดขาย 4 มีนาคม 2557 ถึง 10 มีนาคม 2557

รายละเอียดที่ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ