กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน N

บลจ.กสิกรไทย เสนอกองทุนรวมเปิดใหม่ น่าลงทุนเป็นอย่างยิ่ง ชื่อว่า กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน N หรือ KEFF6MN เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ มีระดับความเสี่ยงกองทุนปานกลาง กองทุนนี้มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน โดยให้ผลตอบแทนคาดการณ์ 3.10% ต่อปี

อายุโครงการประมาณ 6 เดือน โดยไม่ต่ำกว่า 5 เดือน 10 วัน และไม่เกิน 6 เดือน 20 วัน ลงทุนขั้นต่ำ 1,000,000 บาท

IPO เปิดขาย 11 มีนาคม 2557 ถึง 17 มีนาคม 2557

รายละเอียดที่ กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ