กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี J

บลจ.กสิกรไทย เสนอกองทุนเปิดใหม่ น่าสนใจลงทุน คือ กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี J หรือ KEFF1YJ เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ มีระดับความเสี่ยงกองทุนปานกลาง

กองทุนรวมนี้มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน โดยให้ผลตอบแทนคาดการณ์ 3.25% ต่อปี มีอายุโครงการประมาณ 1 ปี โดยไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน ลงทุนขั้นต่ำ 1,000,000 บาท

IPO เปิดขาย 18 มีนาคม 2557 ถึง 25 มีนาคม 2557

รายละเอียดกองทุนรวมที่ กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี J

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ