กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี I

บลจ.กสิกรไทย เสนอกองทุนรวมเปิดใหม่ น่าลงทุนเป็นอย่างยิ่ง ชื่อว่า กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี I หรือ KEFF1YI เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ มีระดับความเสี่ยงกองทุนปานกลาง

กองทุนนี้มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน โดยให้ผลตอบแทนคาดการณ์ 3.25% ต่อปี อายุโครงการ ประมาณ 1 ปี โดยไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน ลงทุนขั้นต่ำ 1,000,000 บาท

IPO เปิดขาย 11 มีนาคม 2557 ถึง 17 มีนาคม 2557

รายละเอียดที่ กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี I

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ