กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 3M6

บลจ.ธนชาต เสนอกองทุนใหม่น่าสนใจลงทุน เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ มีระดับความเสี่ยงกองทุนปานกลาง คือ กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 3M6 หรือ TFixedIncome3M6 กองทุนนี้มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เต็มจำนวน 100% ให้ผลตอบแทนคาดการณ์ 2.80 % ต่อปี

กองทุนนี้มีอายุโครงการ ประมาณ 3 เดือน โดยไม่ต่ำกว่า 3 เดือน 15 วัน และไม่เกิน 2 เดือน 15 วัน ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท – IPO เปิดขาย 27 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 5 มีนาคม 2557

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ