ETF 10 เดือนโตต่อเนื่อง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นปลื้ม กองทุน ETF โตต่อเนื่อง 10 เดือนแรก สินทรัพย์เพิ่ม 53% ซื้อขายเพิ่มกว่า 59% ซึ่งนายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่า ตั้งแต่ต้นปี 2555 กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่จดทะเบียนใน ตลท.เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหาร (AUM) ณ สิ้นเดือน ต.ค. สูงถึง 8,611 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 5,623 ล้านบาท ขณะที่มูลค่าการซื้อขายโดยรวมกว่า 10,790 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59% ในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ เป็นผลจากกองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ (TDEX) ที่มีขนาด AUM เพิ่มขึ้นเป็น 6,058 ล้านบาท เนื่องจากมีผู้ลงทุนสถาบันมากขึ้น

นอกจากนี้ ในปีนี้มี ETF เข้าจดทะเบียนใหม่ 2 กองทุน ได้แก่ TGOLDETF ที่ลงทุนในทองคำบริสุทธิ์ 99.99% น้ำหนัก 1 ทรอยออนซ์ บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ธนชาต และ HK ที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่ลงทุนในหุ้นซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี Hang Seng Index ของฮ่องกง บริหารจัดการโดย บลจ.กรุงไทย

ทั้งนี้ ในปัจจุบันมี ETF ทั้งหมด 10 กองทุนที่จดทะเบียนใน ตลท. และในวันที่ 20 พ.ย.นี้ จะมี ETF เข้าใหม่อีก 1 ราย คือ EBANK ที่มีนโยบายลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนีหมวดธนาคาร บริหารจัดการโดย บลจ.กรุงไทย จำนวนผู้ลงทุนที่ให้ความสนใจใน ETF เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน ในปีนี้มีผู้ที่ซื้อขาย ETF เฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มขึ้น 16% จากปีที่ผ่านมา ทำให้ปัจจุบันมีจำนวนบัญชีหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขาย ETF แล้วรวมกว่า 1 หมื่นบัญชี นายจรัมพร กล่าว

ตลท.ได้รับความร่วมมือจาก บลจ.กรุงไทย บลจ.วรรณ บลจ.กสิกรไทย บลจ.บัวหลวง และ บลจ.ธนชาต ในฐานะผู้จัดตั้งกองทุนรวมอีทีเอฟ และ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เคจีไอ บล.ภัทร บล.เคทีซีมิโก้ บล.ธนชาต บริษัท ฮั่งเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส บริษัท เอ็มทีเอส โกล์ด ฟิวเจอร์ส และบริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส ในฐานะผู้ดูแลสภาพคล่องและผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ในการพัฒนาและสนับสนุนการจัดให้มี ETF ที่อ้างอิงกับสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งหุ้นในประเทศ หุ้นต่างประเทศ และทองคำ ทำให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกและโอกาสในการลงทุนเพิ่มขึ้น

ที่มา ข่าว money.impaqmsn.com

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ