กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 10/14

บลจ.บัวหลวง เสนอกองทุนใหม่น่าสนใจลงทุน เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ มีระดับความเสี่ยงกองทุนปานกลาง คือ กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 10/14 หรือ B-Fixterm 10/14

กองทุนบัวหลวงนี้มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เต็มจำนวน 100% ให้ ผลตอบแทนคาดการณ์ 2.9 % อายุโครงการ ประมาณ 6 เดือน (ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน แต่ไม่เกิน 7 เดือน) ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท กองทุนมีนโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

IPO เปิดขาย 4 มีนาคม 2557 ถึง 11 มีนาคม 2557

รายละเอียดที่ กองทุนรวมบัวหลวง

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ