กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 11/14

บลจ.บัวหลวง เสนอกองทุนรวมเปิดใหม่ น่าลงทุนเป็นอย่างยิ่ง ชื่อว่า กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 11/14 หรือ B-Fixterm 11/14 เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ มีระดับความเสี่ยงกองทุนปานกลาง

กองทุนบัวหลวงนี้มีนโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนนี้มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ซึ่งผลตอบแทนคาดการณ์ 2.7% มีอายุโครงการ ประมาณ 6 เดือน (ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน แต่ไม่เกิน 7 เดือน) ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท

IPO เปิดขาย 11 มีนาคม 2557 ถึง 18 มีนาคม 2557

รายละเอียดที่ กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ