4 กองทุนใหม่ตุลาคม 54

เิริ่มกันที่ กองทุนเปิด ยูโอบี เอฟไอ พลัสพลัส 6/21 ของบลจ.ยูโอบี เสนอขายกองทุนใหม่ กองทุนเปิด ยูโอบี เอฟไอ พลัสพลัส 6/21 ซึ่งจะเปิดเสนอขาย IPO ครั้งแรกและครั้งเดียว ในระหว่างวันที่ 4 – 10 ต.ค.2554 นี้ โดยลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วแลกเงินของธนาคารพาณิชย์ และเงินฝากในธนาคารพาณิชย์อายุโครงการประมาณ 6 เดือน

ถัดมาเป็น กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M12 ของบลจ.กรุงศรีเปิดขายกองทุนใหม่น่าลงทุนคือ กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M12 ประเภทของกองทุน เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้อายุประมาณ 6 เดือน มีจุดประสงค์การลงทุนเพื่อส่งเสริมการลงทุนในตลาดเงิน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม นโยบายการลงทุนคือลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ทั้งของภาครัฐบาล ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน สองกองแรกนี้เริ่มต้นขาย 4 ตุลาคม 2554 ถึง 10 ตุลาคม 2554

ตามมาด้วย กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 31/11 โดยธนาคารกรุงเทพนำเสนอกองทุนใหม่ กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 31/11 อายุโครงการประมาณ 5 – 7 เดือน กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ อาทิ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ภาคเอกชน

สุดท้ายปิดตัวด้วย กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี กาญจนทรัพย์ 6 ซีรี่ส์ 18 MK6S18 ของ MFC เปิดขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี กาญจนทรัพย์ 6 ซีรี่ส์ 18 หรือ MK6S18 อายุโครงการ 6 เดือน ลงทุนตราสารหนี้ โดยจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินแบบเต็มจำนวน (Fully Hedge) หลังครบอายุโครงการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ สองกองหลังนี้เริ่มต้นขาย 5 ตุลาคม 2554 ถึง 5-11 ตุลาคม 2554 นี้

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ