เลือกกองทุนแบบไหน ให้โดนใจคุณ

การลงทุนมีความเสี่ยง แต่ความเสี่ยงมันก็มีอยู่ทุกๆ การกระทำ ไม่ใช่ว่าการเก็บเงินอยู่ดีๆ จะไม่มีความเสี่ยงเลย แต่นักลงทุนที่ดี ต้องเข้าใจถึงความเสี่ยงและยอมรับในสถานการณ์เมื่อถึงเวลาที่จะเสี่ยงจริงๆ การเลือกรูปแบบการลงทุนก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เป็นการบริหารความเสี่ยง คุณชอบแบบไหน จะเลือกกองทุนแบบไหน ขึ้นอยู่กับการยอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหน และกองทุนประเภทใด เหมาะกับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้

กองทุนปิด เป็นกองทุนรวมที่เปิดให้มีการจองซื้อเพียงครั้งเดียวเมื่อจัดตั้งโครงการ มีกำหนดอายุโครงการแน่นอน เช่น 3 ปี 5 ปี 7 ปี 10 ปี เป็นต้น การลงทุนในลักษณะนี้ บริษัทที่จัดการเปิดขายจะไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการได้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการมักนำเอาหน่วยลงทุนของกองทุนปิดไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดรอง เช่น ตลาดหลักทรัพย์

กองทุนเปิด เป็นกองทุนรวมที่สามารถเพิ่มหรือลดหน่วยลงทุนได้ ไม่มีกำหนดอายุโครงการ สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ จึงทำให้กองทุนเปิดเป็นที่นิยมมากกว่ากองทุนปิด

กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตั๋วเงินคลัง ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หุ้นกู้บริษัทเอกชน หรือการหากดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด หรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนประเภทดังกล่าวลงทุนได้ โดยทั่วแล้วกองทุนรวมตราสารแห่งนี้มีความเสี่ยงน้อยกว่ากองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน จึงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้น้อยกว่า

กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เป็นกองทุนที่สามารถเก็บเงินไว้ใช้ยามบั้นปลายชองชีวิต คล้ายกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานบริษัท ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำธุระส่วนตัว ทำงานอิสระ หรือบริษัทไม่ได้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ คุณก็สามารถทำได้หรือถ้ามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วต้องการสะสมเพิ่มเพื่อได้สิทธิทางภาษีเต็มที่ ก็สามารถซื้อหน่วยลงทุนนี้ได้ ซึ่งผู้ลงทุนนำเงินลงทุนมาใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15% ของรายได้ในแต่ละปี แต่ต้องไม่เกินกองทุนละ 500,000 บาท การลงทุนของ RMF กำหนดให้ลงทุนขั้นต่ำ 3% ของเงินได้ในแต่ละปี

กองทุน LTF (Long Term Equity Fund) เหมาะสำหรับคนที่อยากจะเล่นหุ้น แต่ขาดความรู้ความชำนาญ ไม่กล้าเสี่ยงแบบเต็ม ๆ และไม่มีเวลาติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นตลอดเวลา ผู้ซื้อสามารถซื้อกองทุนนี้เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกัน และจ่ายเงินในรูปแบบเงินปันผลและผู้ลงทุนสามารถนำเงินลงทุนมาใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15% ของรายได้ในแต่ละปี แต่ต้องไม่เกินกองทุนละ 500,000 บาท ได้เช่นเดียวกัน ซื้อปีไหนก็ใช้ลดหย่อนภาษีของปีนั้น ส่วนจะประหยัดภาษีได้เท่าไรก็ขึ้นกับฐานภาษีของแต่ละคน ยิ่งฐานภาษีสูงมากก็ยิ่งประหยัดได้มาก แต่ไม่มีกำหนดขั้นต่ำในการลงทุน

ลงทุนกับพันธบัตรรัฐบาล การซื้อพันธบัตรรัฐบาลถือเป็นการลงทุน พันธบัตรรัฐบาลเป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง มีทั้งหมด 3 ประเภท คือ พันธบัตรเพื่อการลงทุน พันธบัตรเพื่อการกู้ยืม และพันธบัตรออมทรัพย์ โดยพันธบัตรในตลาดส่วนใหญ่จะเป็นพันธบัตรเพื่อการกู้ยืม ซึ่งออกมาเพื่อแก้ไขภาวะขาดดุลงบประมาณการเงิน ส่วนพันธบัตรที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากคนทั่วไปก็คือ พันธบัตรออมทรัพย์ เพราะถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการออมเงินของคนยุคนี้เลยก็ว่าได้

สำหรับผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อลงทุนซื้อพันธบัตร ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่าเราจะได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่แน่นอน โดยจะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตามแบบและระยะเวลาของพันธบัตรที่ซื้อ แล้วยังไม่มีความเสียงที่จะไม่ได้รับเงินต้นคืนอีกด้วย นอกจานี้ยังมีสภาพคล่องในการลงทุน โดยสามารถนำพันธบัตรมาขายก่อนครบกำหนดได้ หลังจากพันธบัตรมีอายุครบหนึ่งปี นับจากวันเปิดจำหน่ายวันแรกของแต่ละครั้ง ทั้งนี้ราคาขายคืนขึ้นอยู่กับราคาตลาด ณ ขณะนั้น แต่แนะนำว่าให้ถือไว้จนครบกำหนดจะดีกว่า เพราะถ้าขายก่อน นอกจากจะไม่ได้ผลตอบแทนตามที่กำหนดแล้ว ยังต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วย ที่สำคัญสามารถใช้เป็นหลักประกันให้กับหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐ และสถาบันการเงินได้

ลงทุนในตราสารหนี้หรือพันธบัตร เป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเป็นกลางมากที่สุด เพราะคุณจะได้ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำ แต่ทว่าไม่สูงเท่าหุ้นกู้หรือการเล่นหุ้น ซึ่งตราสารหนี้และพันธบัตรจะมีกระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ยให้ ควรเลือกตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย หรือตราสารทุนของบริษัทที่มีพื้นฐานดี มีสภาพคล่องค่อนข้างสูง บางคนเลือกซื้อกองทุนในต่างประเทศ เพราะคิดว่าเป็นทางหนีรอดจากเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศไทย ซึ่งคุณต้องตระหนักว่าเศรษฐกิจช่วงนี้ตกต่ำทั่วโลก ต้องดูรายละเอียดและวิเคราะห์อย่างระมัดระวัง

ขอบคุณ www.bangkokbank.com , www.bot.or.th , www.thaimutualfund.com

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ