เข้าใจเรื่อง หุ้นกู้

หุ้นกู้คืออะไร หุ้นกู้ ก็คือ ตราสารหนี้ ที่ออกโดยบริษัทภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสำหรับใช้ในกิจการต่างๆของบริษัท เช่น เพื่อลงทุนขยายกิจการ ซื้ออุปกรณ์ หรือเพื่อก่อสร้างโรงงาน หุ้นกู้สามารถแบ่งออกเป็นหน่วยๆ แต่ละหน่วยมีมูลค่าเท่าๆ กัน

ในประเทศไทย การออกหุ้นกู้โดยทั่วไปมักจะกำหนดมูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท เมื่อท่านซื้อหุ้นกู้ ก็หมายความว่า ท่านให้เงินกู้กับบริษัทผู้ออกหุ้นกู้นั้นๆ หรืออาจจะแปลได้ในอีกความหมายก็คือ ท่านจะอยู่ในสถานะของ เจ้าหนี้ และบริษัทที่ออกหุ้นกู้นั้นจะอยู่ในสถานะ ลูกหนี้ ของท่าน

โดยที่บริษัทผู้ออกหุ้นกู้นั้นให้คำสัญญาว่า จะจ่ายดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันตลอดช่วงอายุของหุ้นกู้ และจะชำระเงินต้นคืน ณ วันครบกำหนดอายุของหุ้นกู้ แตกต่างจากหุ้นสามัญ ที่เมื่อท่านซื้อหุ้นสามัญไปแล้ว ท่านจะอยู่ในสถานะของ เจ้าของ ของบริษัทที่ออกหุ้นสามัญนั้นๆ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ ของท่านก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นสามัญที่ท่านถืออยู่ ทั้งนี้ การอยู่ในสถานะของการเป็นเจ้าของนั้น ทำให้ท่านต้องร่วมรับผิดชอบในหนี้สินของบริษัทนั้นๆ ด้วย

เข้าใจเรื่อง หุ้นกู้ ตราสารหนี้ คืออะไร

โดยทั่วไปแล้วการจ่ายดอกเบี้ยจะจ่ายปีละ2 ครั้งหรือทุกๆ 6 เดือน แต่สำหรับหุ้นกู้บางรุ่น อาจจ่ายปีละ 4 ครั้งหรือทุกๆ 3 เดือน ก็ได้ ทั้งนี้ ในปัจจุบันดอกเบี้ยที่ได้รับต้องเสียภาษีรายได้ เช่นเดียวกับรายได้ดอกเบี้ยชนิดอื่นๆ สำหรับอายุของหุ้นกู้ มักจะกำหนดเป็นจำนวนปี เช่น อายุ 3 ปี 5 ปี 7 ปี 10 ปี หรือ ตามแต่จะกำหนด

ที่มา สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ