สาระใน กองทุนรวม

กองทุนรวม คือการระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนรายย่อย เพื่อบริหารโดยผู้จัดการกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะนำเงินที่ระดมได้ไปลงทุนตามนโยบายของกองทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนในรูปของมูลค่าที่เพิ่มขึ้น หรือเงินปันผล ส่วน การลงทุนในกองทุนรวม นั้นจะช่วยเปิดโอกาสให้ท่านมีทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย โดยใช้เงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 2,000 บาทเท่านั้น และกำไรส่วนเกินจากการลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดา ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกด้วย

จุดเด่นของกองทุนรวม

  • มีผู้จัดการกองทุนที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นผู้บริหารกองทุนให้
  • สามารถเลือกลงทุนได้หลากหลาย โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนมาก
  • มีกองทุนให้เลือกหลากหลายที่ระดับผลตอบแทนและความเสี่ยงต่างกัน โดยผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ตามความเหมาะสม
  • กรณีบุคคลธรรมดากำไรส่วนเกินที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนได้รับยกเว้นภาษี
  • กำกับดูแลโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
  • สามารถนำเงินลงทุนใน LTF และ RMF ไปคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์ที่ กลต. และกรมสรรพากรกำหนด

สาระใน กองทุนรวม

ที่มาข้อมูลกองทุนรวม จาก www.krungsriasset.com

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ