ภาษีการลงทุนในตราสารหนี้

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารหนี้ แบ่งประเภทได้หลายกรณี หากเป็นกรณีผู้ลงทุน ที่เป็นบุคคลธรรมดา และเป็นผู้ลงทุนไทย ก็จะต่างจากผู้ลงทุนต่างประเทศ และยังแยกเป็นกรณีผู้ลงทุนเป็นนิติบุลลค ที่เป็นผู้ลงทุนในไทย และผู้ลงทุนต่างประเทศ ก็ต่างกันอีก โดยเริ่มแรกนั้น ในส่วนของ

กรณีเป็นผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา

ดอกเบี้ย ผู้ลงทุนไทย จะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% และมีสิทธิเลือกที่จะไม่นำไปรวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีสิ้นปี ผู้ลงทุนต่างประเทศ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% หากจำหน่ายในต่างประเทศจะได้รับการยกเว้น

ส่วนลดรับ ผู้ลงทุนไทย จะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% เฉพาะผู้รับที่เป็นผู้ทรงคนแรก และมีสิทธิเลือกที่จะไม่นำไปรวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีสิ้นปี หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% เฉพาะผู้รับที่เป็นผู้ทรงคนแรก ส่วนผู้ลงทุนต่างประเทศ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% เฉพาะผู้รับที่เป็นผู้ทรงคนแรก

กำไรส่วนเกินทุน ผู้ลงทุนไทย หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% และมีสิทธิเลือกที่จะไม่นำไปรวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีสิ้นปี ยกเว้น Zero coupon bond ที่ผู้ทรงคนแรกได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% แล้ว ส่วนผู้ลงทุนต่างประเทศ หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% ยกเว้นเฉพาะ Zero coupon bond ที่ผู้ทรงคนแรกได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% แล้ว

กรณีผู้ลงทุนเป็นนิติบุคคล

ดอกเบี้ย ผู้ลงทุนไทย หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 1% และต้องนำไปคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีสิ้นปี ผู้ลงทุนต่างประเทศ ถูกภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 15%

ส่วนลดรับ ผู้ลงทุนไทย หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 1% หากเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ ถูกภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 15%

กำไรส่วนเกินทุน ผู้ลงทุนไทย ไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ส่วนผู้ลงทุนต่างประเทศ ถูกภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 15%

ภาษีในการลงทุนในตราสารหนี้

ที่มา thaimutualfund.com

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ