ฟินันซ่าออกกองทุนใหม่

นายธีรพันธุ์ จิตตาลาน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด เผยสำหรับการลงทุนระยะสั้นๆ ในตราสารหนี้นั้น จะเห็นว่ากองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นที่ลงทุนในประเทศเพียงอย่างเดียวจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่ากองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศ สำหรับประมาณการผลตอบแทน 3 เดือนถ้าจะเห็นแตะเลข 3%ต่อปี ก็ต้องมีการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศผสมเข้ามา และโดยทั่วไปหลักของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเทศที่ใช้มาตรวัดแบบ national scale ที่วัดเพียงตัวแปรภายในประเทศมักจะให้เครดิตที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ใช้มาตรวัดแบบ international scale โดยที่ทั้งคู่มีความน่าเชื่อถือที่เท่ากัน

ดังนั้นตราสารหนี้ต่างประเทศที่ทางฟินันซ่าเลือกมาสำหรับการลงทุนตราสารหนี้ในครั้งนี้ เป็นตราสารที่มี international scale ที่ระดับ P-1 หรือ F-1 ซึ่งมีความน่าเชื่อถือที่อยู่ในระดับ A เลยทีเดียว ในขณะที่ธนาคารพาณิชย์ของไทยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับBBB พูดได้เลยว่าอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่เราเลือกมานั้นมีระดับความน่าเชื่อถือดีกว่าธนาคารพาณิชย์ในประเทศ

คาดว่าฟินันซ่าน่าจะให้ประมาณการผลตอบแทนที่น่าสนใจ[2]ด้วยกองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัส โรล โอเวอร์ 3เดือน3 (FAM FIPR3M3) จะเปิดเสนอขายครั้งแรก (ไอพีโอ) ตั้งแต่ 28 มีนาคม – 2 เมษายน 2555 นี้ ด้วยประมาณการผลตอบแทนที่ 3.05% ต่อปี โดยสามารถลงทุนขั้นต่ำเพียง 2,000 บาท นักลงทุนสามารถใช้ช่องทางการลงทุนใหม่ล่าสุดของบริษัทโดยซื้อกองทุนผ่านระบบอินเตอร์เนต skype ได้ที่ศูนย์บริการเคทีซี ทัช 14 สาขา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 352-4050

FAM FIPR3M3 เป็น specific fund หรือกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน มีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือ เงินฝาก ของภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)โดยในครั้งนี้เราจะลงทุนในเงินฝากธนาคารต่างประเทศ สกุลเงิน USD หรือ CNY กับธนาคาร BOC, Macao, หรือเงินฝากสกุลเงิน AED ธนาคาร Abu Dhabi Commercial Bank, UAE (F1)* ตั๋วเงินหรือเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ** เงินฝาก AED ธนาคาร Union National Bank,UAE(P-1) ตั๋วเงิน หรือ ตราสารหนี้เอกชน ที่มีอันดับความน่าเชื่อ BBB+ และตั๋วเงินคลัง หรือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

เราจะเปิดให้มีการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน ทุกๆ 3 เดือนโดยประมาณ นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม กองทุนนี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะสั้นในตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนและ/หรือ เงินฝาก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากธนาคาร ในระยะเวลานานประมาณ 3 เดือนสำหรับการลงทุนแต่ละรอบ กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศซึ่งเราจะทำการการป้องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ