กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M53

บลจ.ธนชาต เสนอกองทุนใหม่น่าสนใจลงทุน เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ มีระดับความเสี่ยงกองทุนปานกลาง ชื่อว่า กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M53 หรือ TFI6M53 กองทุนมีนโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนและหรือภาครัฐ และหรือหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่ซื้อขายในประเทศไทย (FX Bond) และหรือเงินฝาก

โดยสามารถลงทุนได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนนี้มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เต็มจำนวน 100% มีผลตอบแทนคาดการณ์ 3.00% ต่อปี อายุโครงการ ประมาณ 6 เดือน ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท – IPO เปิดขาย 26 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 4 มีนาคม 2557

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ