กองทุนเปิดธนชาตยูเอสชาเลนจ์ #1

บลจ. ธนชาต เสนอกองทุนใหม่น่าสนใจลงทุน เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ มีระดับความเสี่ยงกองทุนปานกลางค่อนข้างสูงเล็กน้อย คือ กองทุนเปิดธนชาตยูเอสชาเลนจ์ #1 หรือ T-USChallenge#1 กองทุนมีนโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทสหรัฐฯ ขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียง หรือมีศักยภาพในการเติบโตสูง

ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ หรือมีปัจจัยพื้นฐานดี หรือมีแหล่งรายได้กระจายทั่วโลก ไม่กระจุกตัว กองทุนนี้มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เต็มจำนวน 100% มีอายุโครงการ ประมาณ 12 เดือน เป้าหมาย 8% ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท – IPO เปิดขาย 25 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 4 มีนาคม 2557

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ