ทหารไทย จ่ายเงินปันผล กองทุนรวม

เปิดศักราชใหม่ บลจ.ทหารไทย แจ้งข่าวดีประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมหุ้น ทั้งประเภท LTF และ SET 50 ปันผล ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผลหุ้นระยะยาว และกองทุนเปิด JUMBO PLUS ปันผลหุ้นระยะยาว ได้ทำการปิดสมุดจดทะเบียนของกองทุน LTF ดังกล่าวในวันที่ 10 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา

และจะทำการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของกองทุนสำหรับงวดบัญชีครึ่งหลังของปี 2555 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2555) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทั้ง 2 กองทุน ในวันที่ 15 มกราคม 2556 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุน โดย กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผลหุ้นระยะยาว จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.75 บาทต่อหน่วยลงทุน และกองทุนเปิด JUMBO PLUS ปันผลหุ้นระยะยาว จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.45 บาทต่อหน่วยลงทุนนอกจากนั้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม ที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังได้จ่ายปันผลให้กับกองทุน เปิดทหารไทย SET50 ปันผล สำหรับงวดบัญชีครึ่งหลังของปี 2555 ในอัตรา 0.60 บาทต่อหน่วยลงทุนอีกด้วย

ทหารไทยจ่ายปันผลกองทุนรวม

“การจ่ายปันผลของกองทุนรวมประเภทหุ้นภายใต้การจัดการของบริษัทฯ ครั้งนี้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีความแข็งแกร่ง ประกอบกับทิศทางเศรษฐกิจการเมืองโดยรวมทั้งในและนอกประเทศมีความผันผวนลดลง ผลการดำเนินการของกองทุนประเภทหุ้นภายใต้การจัดการของบริษัทฯ จึงอยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยม

โดยกองทุนเปิดทหารไทย JUMBO 25 ปันผลหุ้นระยะยาว ที่กำหนดจ่ายปันผล 0.75 บาทต่อหน่วยนั้น คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 3.30 ในรอบระยะเวลา 6 เดือนและเมื่อคิดรวมกับเงินปันผลของรอบบัญชีแรกของปี 2555 ที่จ่ายปันผลในอัตรา 1.60 บาทต่อหน่วย คิดเป็นอัตราปันผลในรอบ 1 ปี ที่อัตราร้อยละ 7.05 ต่อปี (เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

และสำหรับกองทุนเปิดทหารไทย JUMBO PLUS ปันผลหุ้นระยะยาว กำหนดจ่ายปันผล 0.45 บาท ต่อหน่วยคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 2.37 ในรอบระยะเวลา 6 เดือน และเมื่อคิดรวมกับเงินปันผลของรอบบัญชีแรกของปี 2555 ที่จ่ายปันผลในอัตรา 1.00 บาทต่อหน่วย คิดเป็นอัตราปันผลในรอบ 1 ปี ที่อัตราร้อยละ 5.27 ต่อปี ขณะที่กองทุน เปิดทหารไทย SET50 ปันผลที่จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.60 บาทต่อหน่วยลงทุนสำหรับงวดบัญชีครึ่งหลังปี 2555 นั้น ให้อัตราปันผลในรอบ 1 ปี ที่ 1.15 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 14.07 เลยทีเดียว”

“สำหรับกองทุน LTF ทั้ง 2 กองของเรานั้น นอกจากผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้ว ยังได้เงินปันผลอีกต่อหนึ่งด้วย มากยิ่งไปกว่านั้นในส่วนของผลประกอบการ ในรอบปี 2555 ที่ผ่านมาเรายังคงสามารถรักษาความโดดเด่นของผลประกอบการของกองทุนประเภทหุ้นที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีทั้ง LTF และ RMF ของเราได้เป็นอย่างดีโดยกองทุนเปิดทหารไทย JUMBO 25 ปันผลหุ้นระยะยาว สามารถสร้างระดับผลตอบแทนในรอบปีที่ร้อยละ 31.78

ขณะที่เกณฑ์มาตรฐาน (SET 50 Total Return Index) อยู่ที่ร้อยละ 35.98 และกองทุนเปิดทหารไทย JUMBO ปันผล หุ้นระยะยาวสามารถสร้างระดับผลตอบแทนในรอบปีที่ร้อยละ 22.46 ขณะที่เกณฑ์มาตรฐาน (ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือนเฉลี่ยของ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ คิดเป็นร้อยละ 30 และผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index) คิดเป็นร้อยละ 70) อยู่ที่ร้อยละ 24.96” ดร.สมจินต์กล่าวเพิ่มเติม

ที่มา www.mbamagazine.net

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ