กองทุน POPF โชว์รีเทิร์น 9.7%

SCBAM ปลื้มกองทุน POPF บริหารครบปีโชว์รีเทิร์น 9.7% นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพรม์ออฟฟิศ หรือ Prime Office Leasehold Property Fund (POPF) ซึ่งมีอายุกองทุนครบ 1 ปี ภายหลังจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2554 ที่ผ่านมาว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดี

สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของทรัพย์สินกองทุนทั้งอาคารยูบีซี 2 และอาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ที่อยู่ใจกลางธุรกิจสำคัญ ทำให้มีอัตราการเช่าพื้นที่เกือบ 100% ในปีที่ผ่านมา และสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทนในรูปเงินปันผลให้กับผู้ลงทุนไปแล้ว 3 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 0.7239 บาทต่อหน่วย คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากการจ่ายเงินปันผล (dividend yield) ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 9.7% ต่อปีของ ราคาเสนอขายครั้งแรกโดยมูลค่าเงินปันผลรวมทั้งสิ้นประมาณ 247 ล้านบาท

นอกจากนี้ ปัจจุบันกองทุน POPF ยังมีมูลค่าของหน่วยลงทุนยังเพิ่มสูงขึ้นเป็น 10.60 บาท (ณ วันที่19 เม.ย.55) จากมูลค่าราคาเสนอขายครั้งแรก 10 บาท หรือคิดเป็นกำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นถึง 6% บนราคาหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ จากรายงานของ CB Richard Ellis ทิศทางของตลาดสำนักงานยังคงดี เนื่องจากในอีก 3 ปีข้างหน้า พื้นที่สำนักงานใหม่ที่จะถูกสร้างขึ้นยังคงมีจำนวนจำกัดและสำนักงานใหม่ส่วนใหญ่จะอยู่นอกเขตศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพ ทั้งนี้จะส่งผลดีต่อพื้นที่สำนักงานเดิมที่อยู่ในเขตศูนย์กลางธุรกิจทำให้สามารถเพิ่มอัตราค่าเช่าและอัตราครอบครองพื้นที่เช่าได้สูงขึ้น

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ