กองทุน Hedge Fund คืออะไร

หลายคนเคยได้ยินเกี่ยวกับกองทุน เฮดจ์ฟันด์ : Hedge Fund แต่ยังไม่ได้รู้จักดีนักว่า กองทุนอะไรคือ Hedge Fund และเกี่ยวข้องกับกองทุนและการลงทุนอย่างไร วันนี้ เราจะนำเสนอข้อมูลที่ เข้าใจง่าย เกี่ยวกับ กองทุน Hedge Fund แต่เพราะปัจจุบัน ในประเทศไทยเองยังไม่อนุญาตจากหน่วยงานของรัฐให้มีการเสนอขายกองทุนประเภท Hedge Fund แก่นักลงทุนทั่วไป แต่ในอนาคตนั้น เราอาจจะได้เห็นการอนุญาตให้มีการลงทุนในกองทุนประเภท Hedge Fund นี้ก็ได้ เหมือนกับในหลายประเทศในแถบเอเชียอาคเนย์ ที่ใครๆ ก็สามารถลงทุนกันได้

กองทุน Hedge Fund โดยทั่วไปแล้วก็คือ กองทุนประเภทหนึ่ง ที่มีจุดมุ่งหมายในการบริหารเพื่อให้ได้ผลตอบแทนหรือกำไรให้มากที่สุด โดยใช้เครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายและซับซ้อน เช่น ตราสารอนุพันธ์ต่างๆ และตราสารทางการเงินต่างๆ การทำ Short Sell การทำ Arbitrage หรือแม้แต่การกู้ยืมเงินมาลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทน โดยในการบริหารจัดการกองทุน สามารถนำเทคนิคในการบริหารความเสี่ยงมาใช้ได้อย่างกว้างขวาง ถึงแม้ว่า Hedge Fund จะเป็นกองทุนประเภทหนึ่ง แต่ในด้านข้อกำหนดของหน่วยงานราชการในประเทศที่อนุญาตให้มีการจัดตั้งกองทุนประเภทนี้ อย่างในสหรัฐอเมริกา ก็ได้มีข้อกำหนดที่แตกต่างออกไปจากกองทุนรวมหลายด้าน

ความแตกต่างระหว่าง กองทุนรวม กับ Hedge Fund

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น กองทุน Hedge Fund และกองทุนรวม โดยทั่วไปก็มีความคล้ายคลึงกันในแง่ที่เป็นการรวบรวมเงินที่ได้จากผู้ลงทุนมาลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทน แต่ข้อแตกต่างที่สำคัญของเฮดจ์ฟันด์กับกองทุนรวมทั่วไป คือ จุดมุ่งหมายในการแสวงหาผลตอบแทนโดย ทางเลือกในการลงทุนเพื่อหาผลตอบแทนเปิดกว้างมากกว่ากองทุนรวม และสามารถลงทุนในลักษณะที่กระจุกตัวได้ในระดับสูง ส่วนกองทุนรวมทั่วไป มีเป้าหมายในการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าดัชนีเปรียบเทียบ (Benchmark)

การที่ข้อกำหนดของ Hedge Fund ไม่เข้มงวดมากเหมือนกับกองทุนรวมทั่วไป เนื่องจากผู้ที่จะสามารถลงทุนในกองทุน Hedge Fund ถูกกำหนดให้มีวงเงินลงทุนขั้นต่ำไว้ในระดับสูง ซึ่งส่งผลให้มีผู้เกี่ยวข้องในการลงทุนจำนวนไม่มาก แต่ความเข้าใจของคนทั่วไปที่มักคิดว่า Hedge Fund เป็นกองทุนประเภทนี้มี ความเสี่ยงสูง หรือมีความผันผวนของผลตอบแทนสูง โดยที่ข่าวจะออกมาในทำนอง มีการล้มละลายของกองทุน Hedge Fund บ่อย

ในความเป็นจริง การลงทุนใน Hedge Fund มีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไปที่เสนอขายต่อประชาชนรายย่อย เนื่องจากไม่ต้องดำรงสัดส่วนการลงทุนตามประกาศของ ก.ล.ต. ที่มักคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อย โดยกำหนดให้มีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน และกำหนดประเภทหลักทรัพย์ที่จะลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ Hedge Fund จะเน้นการลงทุน โดยใช้กลยุทธ์แบบมองภาพรวมของเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจประเทศต่างๆ แล้วเข้าเก็งกำไร ค่าเงิน พันธบัตร หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ และทองคำ โดยใช้การกู้ยืมเงินเป็นตัวช่วยในการเพิ่มวงเงินลงทุนด้วย และส่วนใหญ่ จำกัดผู้ลงทุนไว้ที่นักลงทุนสถาบัน (Institutional Investors) หรือนักลงทุนที่เป็นบุคคลฐานะดีและมีความเข้าใจในการลงทุนประเภทนี้อย่างเพียงพอ (Sophisticated and Wealthy Investors) และสามารถรับความเสี่ยงสูงได้ ส่วนใหญ่แล้วจำนวนผู้ลงทุนในกองทุน Hedge Fund หนึ่งๆ จะมีอยู่ไม่เกิน 100 รายเท่านั้น

กองทุน Hedge Fund คืออะไรโอกาสการลงทุนใน Hedge Fund

แม้ว่าในปัจจุบันทางการของไทยยังไม่อนุญาตให้มีการขาย Hedge Fund ให้แก่นักลงทุนทั่วไปในประเทศ แต่ถ้ามองดูถึงการพัฒนาการ ในการอนุญาตจัดตั้งกองทุนประเภทต่างๆ ในประเทศแล้วนับว่ามีแนวโน้มไปในรูปแบบที่ผ่อนคลาย และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น เช่นการอนุญาตให้สามารถเปลี่ยนสัดส่วนการถือครองหุ้นในขณะใดขณะหนึ่งได้ตั้งแต่ 0-100% สำหรับกองทุนรวมประเภทผสมแบบยืดหยุ่น ตลอดจนการสามารถลงทุนในกลุ่มธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ได้ในสัดส่วนที่สูงขึ้นกว่าเดิม หรือแม้กระทั่งล่าสุดให้สามารถจัดตั้งกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศได้ ก็เป็นแนวทางที่ทางการเปิดกว้างมากขึ้น

อย่างไรก็ดี ในประเทศไทยเองยังมีข้อจำกัดในเรื่อง Tools ที่จะช่วยในการบริหารความเสี่ยงที่ยังมีน้อยมาก เมื่อเทียบกับตลาดใหญ่อื่นๆ ดังนั้นถ้านักลงทุนมีความสนใจที่จะลงทุนใน Hedge Fund ก็คงจะเป็นกองทุนที่บริหารจัดการในต่างประเทศ โดยในแถบเอเชียประเทศที่มีการเปิดโอกาสให้มีการเสนอขาย Hedge Fund ให้แก่นักลงทุนทั่วไปได้ เช่น ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ฮ่องกง

ในฮ่องกงและสิงคโปร์ ได้มีข้อกำหนดอันเข้มงวดพอสมควรเกี่ยวกับการลงทุนใน Hedge Fund มีการกำหนดวงเงินขั้นต่ำสำหรับการลงทุนในกองทุนของ Hedge Fund (Fund of Hedge Fund) ไว้ที่ 10,000 เหรียญสหรัฐ ประมาณ 300,000 บาท หรือถ้าเป็นการลงทุนใน Hedge Fund โดยตรง ก็กำหนดไว้สูงถึง 50,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.5 ล้านบาทสำหรับในสิงคโปร์ได้กำหนดวงเงินขั้นต่ำที่จะลงทุนได้ไว้ที่ 55,550 เหรียญสหรัฐ หรือ 1.6 ล้านบาท

ทางการของสิงคโปร์นั้น นอกจากกำหนดวงเงินขั้นต่ำที่จะลงทุนได้แล้ว ยังกำหนดคุณสมบัติของผู้ออกกองทุนประเภทนี้เพิ่มเติมด้วย เช่น จะต้องมีวงเงินภายใต้การบริหารไม่ต่ำกว่ากองทุนละ 100 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3,300 ล้านบาท และผู้บริหารกองทุนนั้นๆ จะต้องมีประสบการณ์ในการบริหารกองทุนประเภทนี้ไม่น้อยกว่า 5 ปี

ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักลงทุนจะเข้าใจกับคำว่า กองทุน Hedge Fund คืออะไร กันบ้างแล้วไม่มากก็น้อย และใครพอจะมีเงินล้านก็ทดลองไปลงทุนกันได้ในตลาดต่างประเทศใกล้ๆ บ้าน ร่ำรวยๆ และนำเงินกลับเข้าประเทศกันมาเยอะๆ นะครับ

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ