แอสเซท พลัสเปิดขายกองทุนตราสารหนี้

บลจ.แอสเซท พลัส เปิดซื้อขายและรับซื้อคืนรอบใหม่ 2 กองทุนตราสารหนี้ ได้แก่ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 1 (ASP-TFIXED1) ลงทุนในตราสารหนี้ไทย และต่างประเทศ อายุประมาณ 6 เดือน ผลตอบแทนประมาณ 2.80% ต่อปี และกองทุนเปิดแอสเซทพลัสแอ็คทีฟตราสารหนี้ 9 (ASP-ACFIXED9) ลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ อายุ 3 เดือน ผลตอบแทนประมาณ 2.70% ต่อปี เปิดขายและรับซื้อคืนรอบใหม่ 13 สิงหาคม 2556 นี้

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด กล่าวว่า สำหรับผู้ที่หาช่องทางการลงทุนเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ ในวันที่ 13 สิงหาคม บริษัทฯ จะเปิดเสนอขายและรับซื้อคืนรอบใหม่ (Rollover) 2 กองทุนตราสารหนี้ ได้แก่

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 1 (ASP-TFIXED1) ซึ่งเป็นกองทุนตราสารหนี้ไทยที่สามารถลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของสินทรัพย์สุทธิ และเสนอขายเป็นรอบระยะเวลา โดยรอบการลงทุนนี้จะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ไทย และเงินฝากธนาคารต่างประเทศ เช่น ตั๋วเงินคลัง / พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตั๋วแลกเงิน บมจ.สวนอุตสาหกรรม โรจนะ (ROJNA) บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง (ASK) บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (THANI) และเงินฝากธนาคาร Standard Chartered Bank-Singapore PT และธนาคาร CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) อายุประมาณ 6 เดือน โดยคาดว่าสามารถให้ผลตอบแทนหลังหักค่าธรรมเนียและค่าใช้จ่ายได้อยู่ที่ 2.80% ต่อปี และ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสแอ็คทีฟตราสารหนี้ 9 (ASP-ACIFIXED9) ซึ่งเป็นกองทุนตราสารหนี้ไทย และเสนอขายเป็นรอบระยะเวลา โดยรอบการลงทุนนี้จะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ไทย เช่น ตั๋วเงินคลัง / พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตั๋วแลกเงิน/เงินฝาก ธนาคารทิสโก้ (TISCO) ตั๋วแลกเงิน บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ROJNA) บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง (ASK) บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (THANI) และ บมจ.แสนสิริ (SIRI) อายุประมาณ 3 เดือน โดยคาดว่าสามารถให้ผลตอบแทนหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายได้อยู่ที่ 2.70% ต่อปี

ที่มา http://manager.co.th

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ