กองทุนใหม่สัปดาห์นี้น่าสนใจ

เปิดศักราชใหม่ปีนี้ รวมกองทุนใหม่ที่รวบรวมได้คร่าวๆ ก็ปาเข้าไปเกือบๆ 25 กองทุนเข้าไปแล้ว มีหวังก่อนจะสิ้นเดือนมกราคม 57 นี้น่าจะแตะถึง 30-40 กองทุนแน่นอน สำหรับกองทุนใหม่เดือนมกราคม 57 นี้ ลงให้เรื่อยๆ ล่าสุดสัปดาห์ที่ 3 มีถึง 4 กองทุนด้วยกันดังนี้ บางกองทุนหมดเขต IPO ไปเรียบร้อยแล้ว

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M84 โดย กรุงศรี หมดเขต 27 มกราคม 2557
บลจ.กรุงศรี นำเสนอกองทุนรวมเปิดใหม่น่าสนใจลงทุน คือ กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M84 หรือ KFFIX6M84 เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ซึ่งกองทุนนี้มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 100% กองทุนมีนโยบายการลงทุน โดยการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และ/หรือเอกชนซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) หรือของผู้ออกตราสาร (Issuer rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งในประเทศและ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าโดยการทำสัญญาป้องกัน ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเต็มจำนวน (fully hedge) กองทุนให้ผลตอบแทนคาดการณ์ ไม่ต่ำกว่า 2.90% โดยเฉลี่ยต่อปี อายุโครงการ ประมาณ 6 เดือน ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท – IPO เปิดขาย 21 มกราคม 2557 ถึง 27 มกราคม 2557 Read more at: http://www.fundsipo.com/newfundstoday?ipo=1245

กองทุนเปิดประจำ 3 เดือนคุ้มครองเงินต้น 2 โดย กรุงไทย หมดเขต 24 มกราคม 2557
บลจ.กรุงไทย นำเสนอกองทุนรวมเปิดใหม่น่าสนใจลงทุน คือ กองทุนเปิดประจำ 3 เดือนคุ้มครองเงินต้น 2 หรือ KTFIX3M2 เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ที่ให้ผลตอบแทนคาดการณ์ 2.10 กองทุนเปิดประจำ 3 เดือนคุ้มครองเงินต้น 2 หรือ KTFIX3M2 นี้มีอายุโครงการ 3 เดือน มีนโยบายการลงทุน โดยเน้นลงทุนในพันธบัตรภาครัฐในประเทศ และเงินฝากธนาคารพาณิชย์ – IPO เปิดขาย 20 มกราคม 2557 ถึง 24 มกราคม 2557 Read more at: http://www.fundsipo.com/newfundstoday?ipo=1244

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน DW โดย กสิกรไทย หมดเขต 22 มกราคม 2557
บลจ.กสิกรไทย นำเสนอกองทุนรวมเปิดใหม่น่าสนใจลงทุน คือ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน DW หรือ KFI3MDW เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ซึ่งกองทุนนี้มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 100% กองทุนนี้ให้ผลตอบแทนคาดการณ์ 2.95% ต่อปี อายุโครงการ ประมาณ 3 เดือน โดยไม่ต่ำกว่า 2 เดือน 10 วัน และไม่เกิน 3 เดือน 20 วัน ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท – IPO เปิดขาย 21 มกราคม 2557 ถึง 22 มกราคม 2557 Read more at: http://www.fundsipo.com/newfundstoday?ipo=1243

กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 2/14 โดย บัวหลวง หมดเขต 21 มกราคม 2557

บลจ.บัวหลวง เสนอกองทุนรวมเปิดใหม่ ชื่อว่า กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 2/14 หรือ B-Fixterm 2/14 เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ โดยกองทุนนี้มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 100% กองทุนนี้ให้ผลตอบแทนคาดการณ์ 2.85 % อายุโครงการ ประมาณ 6 เดือน (ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน แต่ไม่เกิน 7 เดือน) ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท กองทุนนี้มีนโยบายการลงทุน โดยเน้นลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ – IPO เปิดขาย 15 มกราคม 2557 ถึง 21 มกราคม 2557 Read more at: http://www.fundsipo.com/newfundstoday?ipo=1239

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ