กองทุนใหม่ หุ้นเด่น ข่าวด่วน

สศค. วิเคราะห์ว่า แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อเดือน ส.ค. 55 ขยายตัวชะลอลงเล็กน้อย แต่ถ้าเมื่อเทียบกับเทียบก่อนหน้า (%mom) จะพบว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปขยายตัวร้อยละ 0.4 เร่งขึ้นจากเดือน ก.ค.55 ที่ขยายตัวร้อยละ 0.35 แสดงให้เห็นถึงแรงกดดันเงินเฟ้อที่เริ่มสูงขึ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 1) ราคาน้้ามันดิบโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น ท้าให้ดัชนีราคาในหมวดยานพาหนะและน้้ามันเชื้อเพลิงปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับเทียบก่อนหน้า (%mom) 2) สินค้าในหมวดผักและผลไม้ขยายตัวร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับเทียบก่อนหน้า (%mom) เช่น แตงกวา ผักคะน้า ผักบุ้ง เนื่องจากฝนตกชุกท้าให้ผักสดบางชนิดได้รับความเสียหาย ทั้งนี้คาดว่าในช่วงในช่วงไตรมาสที่ 4/55 อัตราเงินเงินเฟ้อจะขยายตัวเร่งขึ้น เนื่องจากแนวโน้มราคาน้้ามันดิบที่ปรับสูงขึ้น และฐานการค้านวนที่ต่้าในปีที่ผ่านมา ท้าให้คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 55 จะอยู่ที่ร้อยละ 3.5

ปลัดกระทรวงพาณิชย์เผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป เดือน ส.ค.55 อยู่ที่ระดับ 116.28 คิดเป็นการขยายตัวร้อยละ 2.69 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือน ก.ค.2555 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.73 ซึ่งถือว่าเสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดี ตามการบริหารจัดการนโยบายของภาครัฐ และการดูแลโครงสร้างราคาสินค้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อค่าครองชีพของประชาชน ทั้งนี้คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี 55 จะอยู่ในช่วงร้อยละ 3.3-3.8

ส่วนต้นเดือนกันยายน 2555 นี้ กองทุนใหม่สัปดาห์นี้แข่งกันกันรุนแรงกว่าเดิม เริ่มต้นด้วย

 • กองทุนเปิด วรรณ เฟล็กซิเบิ้ล แอ็คทีฟ ฟันด์ 2 จาก บลจ. ONE-ASSET สิ้นสุดการขายวันที่ 20 กันยายน 2555
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ ตราสารหนี้ 1Y2 จาก บลจ. CIMB-PRINCIPAL สิ้นสุดการขายวันที่ 11 กันยายน 2555
 • กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 37/12 จาก บลจ. BBLAM สิ้นสุดการขายวันที่ 11 กันยายน 2555
 • กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 36/12 จาก บลจ. BBLAM สิ้นสุดการขายวันที่ 11 กันยายน 2555
 • กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 35/12 จาก บลจ. BBLAM สิ้นสุดการขายวันที่ 11 กันยายน 2555
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน บีเอ็ม จาก บลจ. KAsset สิ้นสุดการขายวันที่ 10 กันยายน 2555
 • กองทุนเปิดเค คุ้มครองเงินต้น ตราสารหนี้ไทย 3 เดือน เอแซท จาก บลจ. KAsset สิ้นสุดการขายวันที่ 10 กันยายน 2555
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน เอเอส จาก บลจ. KAsset สิ้นสุดการขายวันที่ 10 กันยายน 2555
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี เอพี จาก บลจ. KAsset สิ้นสุดการขายวันที่ 10 กันยายน 2555
 • กรุงศรีตราสารหนี้ 6M35 – KFFIX6M35 จาก บลจ. KSAM สิ้นสุดการขายวันที่ 10 กันยายน 2555
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม จาก บลจ. CIMB-PRINCIPAL สิ้นสุดการขายวันที่ 7 กันยายน 2555

กองทุนเปิดใหม่ ข้อมูลกองทุนที่เปิดขึ้นมาใหม่ และมีการเสนอขายอยู่ในขณะนี้ รวบรวมจากบริษัทที่มี ข้อมูลกองทุนออกใหม่ ทั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ ข่าวกองทุนใหม่ จากหนังสือพิมพ์ธุรกิจ และเว็บไซต์การลงทุนประเภทต่างๆ

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ