กองทุนใหม่ ยูโอบี คลอดแล้ว

หลังจากห่างหายไปนาน ตอนนี้ บลจ.ยูโอบี คลอดกองทุนใหม่แล้ว ชื่อว่า กองทุนเปิด ยูโอบี ซุปเปอร์ สไตรค์ ไชน่า 3 ซึ่งจะเปิด IPO ในวันที่ 28 พ.ค.- 6 มิ.ย. 55 นี้โดยกองทุนนี้เน้นลงทนในหน่วยลงทนของกองทน Hang Seng H-Share Index ETF ซึ่งเป็นกองทนรวมเพื่อผ้ลงทนทั่วไป (retail fund) ประเภทอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ซึ่งจัดตั้งและจัดการโดย Hang Seng Investment Management Limited ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong Kong) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

จุดเด่นกองทุนนี้ คือ เลิกกองทุนภายใน 1 ปี กรณีกองทุนได้รับผลตอบแทน 7% ของเงินลงทุนหลังจากหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน มีผู้จัดการกองทนคอยหาจังหวะที่เหมาะสมเพื่อเข้าลงทนในช่วงแรก ลงทุนในกองทุน ETF โดยให้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี HSCEI

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ