กองทุนใหม่ สิ้นสุดกลางเดือน มิถุนายน 55

กองทุนใหม่น่าลงทุน สิ้นสุดการขายกลางเดือนมิถุนายน 55 นี้เท่านั้น เริ่มแรกคือ กองทุนของ บลจ.ซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล ซึ่งมีการเสนอขาย กองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8 เปอร์เซ็นต์ เสนอขายถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2555 นี้เท่านั้น ตามมาด้วย บลจ.ซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล เสนอขายกองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8 เปอร์เซ็นต์ (CIMB-PRINCIPAL TG8P2)

กองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8% นี้มีจุดเด่นของกองทุนคือ โอกาสรับผลตอบแทนสุทธิ 8% ใน 8 เดือน จากการลงทุนในหุ้นไทย ใช้เงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับกลยุทธ์ และสัดส่วนการลงทุนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของตลาด และภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา กองทุน CIMB-PRINCIPAL TG8P2 เน้นสร้างผลตอบแทนให้ได้ 8% ภายใน 8 เดือนจากการลงทุนในตลาดหุ้นไทย โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีการเติบโตสูง

เงื่อนไขการเลิกกองทุน คือมูลค่าหน่วยลงทุน ≥ 10.85 บาทต่อหน่วยเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน และวันทำการถัดไปทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเงินฝากทั้งหมด และสามารถรับซื้อคืนได้ไม่ต่ำกว่า 10.80 บาทต่อหน่วย สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือ บลจ.ซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล โทร 0 2686 9595

ส่วน บลจ.ทิสโก้ เสอขายกองทุนใหม่ กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8% #5 โดยเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวระหว่างวันที่ 7 – 13 มิถุนายน 2555 ระหว่างเวลา 8:30-15:00 น.ซึ่งกองทุนนี้เป็นกองทุนที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับส่วนที่เหลืออาจลงทุนในตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนี้อื่นๆ และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured note)

ดูข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเสนอขายกองทุนที่เปิดใหม่ในปัจจุบัน กองทุนเปิดใหม่ล่าสุด ข้อมูลกองทุนที่เปิดขึ้นมาใหม่ และมีการเสนอขายอยู่ในขณะนี้ รวบรวมจากบริษัทที่มี ข้อมูลกองทุนออกใหม่ ทั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ ข่าวกองทุนใหม่ จากหนังสือพิมพ์ธุรกิจ และเว็บไซต์การลงทุนประเภทต่างๆ

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ