กองทุนใหม่หมดเขตวันนี้

กองทุนที่หมดเขต IPO เย็นนี้เริ่มแรกเป็น กองทุนเปิดกรุงไทยธนทรัพย์ บี 101 ของ บลจ.กรุงไทย 28 มกราคม 2557 ต่อมาเป็น กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ 3% พลัส 3% ทริกเกอร์ 2 ของ บลจ.กรุงศรี 29 มกราคม 2557, กองทุนเปิดกรุงไทยธนทรัพย์ บี 101 ของ บลจ.กรุงไทย 28 มกราคม 2557 และ กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 3/14 ของ บลจ.บัวหลวง 28 มกราคม 2557

ส่วนกองทุนที่หมดเขต 29 นี้ คือ กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี B ของ บลจ.กสิกรไทย 29 มกราคม 2557, กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน DX ของ บลจ.กสิกรไทย 29 มกราคม 2557 และ กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน 1 ของ บลจ.กสิกรไทย 29 มกราคม 2557

สิ้นเดือนก็มี กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 6 เดือนคุ้มครองเงินต้น 5 ของ บลจ.กรุงไทย 31 มกราคม 2557

ส่วนต้นเดือนแห่งความรัก มีกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y12 ของ บลจ.กรุงศรี 3 กุมภาพันธ์ 2557

ดูรายละเอียดกองทุนรวมที่

กองทุนกรุงศรี / กองทุนกรุงไทย / กองทุนกสิกรไทย และ กองทุนบัวหลวง

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ