กองทุนใหม่น่าลงทุนเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2555

ช่วงนี้ กองทุนเปิดใหม่ IPO ทุกวันแทบจะไม่ได้ update เลยทั้งๆ ที่กองทุนก็ออกมาใหม่ๆ เรื่อยๆ หลายบริษัทเริ่มมาการแข่งขันกันมากขึ้น อีกทั้งบริษัทจัดการกองทุนรวมเองก็มีเพิ่มเข้ามามากมายกว่าเก่า ในตอนนี้ เห็นแล้วมีมากถึง 23 แห่งด้วยกัน (อ้างอิงจาก สมาคมบริษัทจัดการลงทุน)

กองทุนใหม่ในสัปดาห์นี้ เริ่มที่

  • กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 3M/2 :TGOV3M2 ของ บลจ.ธนชาต เสนอขายกองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 3M/2 (TGOV3M2) ระยะเวลาลงทุนประมาณ 3เดือน ผลตอบแทนประมาณ 2.75% ต่อปี เริ่มต้นขาย 25 พฤษภาคม 2555 ถึง 28 พฤษภาคม 2555
  • กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 2 :TGOV2 ของ บลจ.ธนชาต เสนอขายกองทุนตราสารหนี้น่าลงทุนคือ กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 2 (TGOV2) รอบการลงทุนประมาณ 6 เดือน ผลตอบแทนประมาณ 2.90% ต่อปี เริ่มต้นขาย 21 พฤษภาคม 2555 ถึง 28 พฤษภาคม 2555
  • กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ Y9 : T-FixFIFY9 ของ บลจ.ธนชาต เสนอขายกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ Y9 (T-FixFIFY9) ระยะเวลาลงทุนประมาณ 12 เดือน ผลตอบแทนประมาณ 3.60% ต่อปี เริ่มต้นขาย 23 พฤษภาคม 2555 ถึง 28 พฤษภาคม 2555
  • กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8% #4 ของ บลจ.ทิสโก้ เปิดขายกองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8% #4 ตั้งเป้าหมายผลตอบแทนไว้ที่ 8% ในเวลาไม่เกิน 8 เดือน เริ่มต้นขาย 24 พฤษภาคม 2555 ถึง 30 พฤษภาคม 2555
  • กองทุนเปิดเคแทม ฮ่องกง อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ : HK ของ บลจ.กรุงไทยเสนอกองทุนใหม่น่าลงทุนคือ กองทุนเปิดเคแทม ฮ่องกง อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ กองทุนนี้มีประเภทโครงการ เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ เพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ไม่กำหนดอายุโครงการ มีการจ่ายเงินปันผลด้วย เริ่มต้นขาย 28 พฤษภาคม 2555 ถึง 8 มิถุนายน 2555
  • กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม ของ บลจ.แอสเซท พลัส เปิดตัวกองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม (ASP-PRIME) รับผลตอบแทน 20% ใน 18 เดือน เน้นคัดเลือกหุ้นไทยพื้นฐานดีและมีศักยภาพในการเติบโต พร้อมสร้างโอกาสหาผลตอบแทนเพิ่มจากการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ มุ่งสร้างผลตอบแทนประมาณ 20% ใน 18 เดือน ด้วยการทยอยรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เริ่มต้นขาย 21 พฤษภาคม 2555 ถึง 30 พฤษภาคม 2555

ทั้งนี้ ยังมี บลจ. ทองคำ แอสเซท ได้เปิดเสนอขาย กองทุนเปิดทีซี ทองคำแท่ง ซึ่งเป็นกองทุนใหม่ที่ลงทุนในทองคำแบบทั่วไป ไม่กำหนดอายุโครงการ มีนโยบายคือลงทุนโดยตรงในทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศไทย ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝาก และหรือตราสารหนี้เพื่อสภาพคล่อง โดยทองคำแท่งที่กองทุนลงทุนนั้น จะเป็นทองคำแท่งที่มีมาตรฐานและได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยและพัฒนา อัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (GIT) โดยอาจจะรับรองคุณสมบัติที่ทองคำแท่งหรือผู้ผลิตทองคำแท่ง

กองทุนทองคำนี้ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล และระดับความเสี่ยงสูงมาก การสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก 5,000 บาท การสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป 100 บาท และไม่กำหนดการสั่งขายคืนขั้นต่ำ เริ่มต้นเสนอขาย 18 พฤษภาคม 2555-30 พฤษภาคม 2555

ติดต่อสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนของกองทุนทองคำทีซี ได้ที่

1. บลจ. ทองคำ แอสเซท จำกัด โทรศัพท์ 0-2685-0555 กด 2
2. บล. ไอร่า จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ (สำนักงานใหญ่) 0-2684-8888
3. บล. โนมูระ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ (สำนักงานใหญ่) 0-2638-5000, 0-2287-6000
4. หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ