กองทุนใหม่ต้นเดือนสิงหาคม 55

ตามกันไม่ทันจริงๆ กับกองทุนใหม่หลายๆ กองที่ออกมาเปิด IPO กันแบบถล่มทลาย ทำยอดขายแข่งกันในตลาดการลงทุน โดยเดือนสิงหาคม 2555 นี้เริ่มแรกกับกองทุนเปิดของธนชาต ตามมาด้วยของกรุงไทย และท้ายสุดเป็นของกองทุนกรุงศรีฯ ทำให้ตลาดการลงทุนในกองทุนรวมคึกคักรับเดือนแห่งวันแม่ปีนี้

ไม่เพียงแต่กองทุนรวมเท่านั้นที่มีกระแสใหม่ๆ อยู่เสมอ ปัจจุบันยังมีกองทุนการออมแห่งชาติ ที่หลายๆ คนเริ่มเห็นกันไปบ้างแล้ว ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีระบบการออมเพื่อการดารงชีพในยามชราภาพที่ครอบคลุมภาคประชาชน ทุกกลุ่มอาชีพ โดยมีผู้ที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองจานวนประมาณ 35 ล้านคนหรือร้อยละ 53 ของประชากรทั้งหมด จึงส่งผลให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าว มีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ในความยากจนในวัยชรา

กระทรวงการคลังจึงมีนโยบายในการจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางการออมขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองเพื่อการชราภาพ ให้ได้รับผลประโยชน์ในรูปบานาญ อันจะทาให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับการดูแลจากภาครัฐอย่างทั่วถึง วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

  • เพื่อให้มีระบบการออมเพื่อการชราภาพที่ครอบคลุมทั่วถึงแรงงานที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครอง สร้างความเท่าเทียม และเป็นธรรมในการดูแลจากภาครัฐ
  • เพื่อให้แรงงานมีรายได้ในวัยสูงอายุในระดับพื้นฐาน เพื่อป้องกันการตกสู่ความยากจน และสร้างความมั่นคงในชีวิตวัยชรา
  • เพื่อสร้างวินัยการออมและส่งเสริมการออมภาคครัวเรือน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มเงินออมของประเทศ ในระยะยาว

กองทุนการออมแห่งชาติ มีสถานะของกองทุนเป็นหน่วยงานของรัฐและมีฐานะเป็นนิติบุคคล ที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

อ้างอิงที่มาจาก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : http://www.fpo.go.th/FPO/index2.php?mod=Category&file=categoryview&categoryID=CAT0001125

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ