เพิ่มทุน กองทุนเปิดบัวหลวง

ประกาศเพิ่มทุน ของกองทุนเปิดบัวหลวง 2 กองทุน คือ กองทุนเปิดหุ้นระยะยาว 75/25 (BLTF75) และ กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (BFRMF) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ได้แสดงเนื้อหาข้อมูลให้ลูกค้าทราบว่า บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ให้เพิ่มเงินทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 อีกจำนวน 5,000 ล้านบาท รวมเป็นเงินทุนทั้งสิ้น 20,000 ล้านบาท และกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ อีกจำนวน 5,000 ล้านบาท รวมเป็นเงินทุนทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาท

ประกาศเพิ่มทุน 2 กองทุนประหยัดภาษี รองรับความสนใจของนักลงทุนที่มีเพิ่มขึ้นอย่างล้นหลาม ตอกย้ำกระแสตอบรับการลงทุนกองทุนประหยัดภาษี ล่าสุดประกาศเพิ่มทุนกองทุน RMF – LTF อีก 2 กองทุน คือ บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 และบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ รวม 10,000 ล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา บริษัทได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 (BLTF75) จาก 15,000 ล้านบาท เป็น 20,000 ล้านบาท และกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (BFRMF) จาก 5,000 ล้านบาท เป็น 10,000 ล้านบาท เนื่องจากได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนที่ต้องการรับสิทธิลดหย่อนภาษีจากการลงทุน มีเงินไหลเข้ามาลงทุนในกองทุนบัวหลวงอย่างต่อเนื่องทั้งเงินลงทุนจากลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิมที่ลงทุนต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา จนทำให้ขนาดกองทุนดังกล่าวเติบโตขึ้นตามลำดับ

ซึ่งล้วนแต่ชนะเกณฑ์มาตรฐานหรือ SET Indexซึ่งเป็น 8.81%, 5.78%, 31.71%, 87.06% และ 76.96% ตามลำดับ

ส่วนกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (BFRMF) เน้นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน เงินฝากของสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในเกณฑ์ดีถึงดีมาก โดย ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4,579.36 ล้านบาท และมีมูลค่าหน่วยลงทุน 12.7839 บาทต่อหน่วย

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ http://www.bblam.co.th/web2/newsDetail.php?newsID=136&newsYear=2012&langsel=th

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ