กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 1

บลจ. ธนชาต เสนอกองทุนออกใหม่น่าสนใจคือ กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 1 หรือ TGOV1 (Roll Over) เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางและมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน โดยเริ่มเสนอขายตั้งแต่วันที่ 18 – 25 มีนาคม 2556

กองทุนของ บลจ. ธนชาต นี้ กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 1 ให้ผลตอบแทนคาดการณ์ 2.6 % ต่อปี อายุโครงการ ประมาณ 6 เดือน จำนวนเงินทุนของโครงการ 5,000,000,000 บาท ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท กองทุนมีนโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในตราสารภาครัฐ และหรือเงินฝาก และหรือ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นที่ลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งให้เกิดความคุ้มครองเงินต้นได้ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด ที่มีอายุใกล้เคียงกับรอบระยะเวลาการลงทุนในรอบนี้

สำหรับกองทุนใหม่ล่าสุดที่ทยอยๆ ออกกันมาเรื่อยๆ มีดังนี้

 • กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4 ของ บลจ.แอสเซท พลัส สิ้นสุด IPO วันที่ 28 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #10 ของ บลจ.ทิสโก้ สิ้นสุด IPO วันที่ 26 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y74 ของ บลจ.ไทยพาณิชย์ สิ้นสุดการเสนอขาย 25 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M31 ของ บลจ.ไทยพาณิชย์ สิ้นสุดการเสนอขาย 25 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M30 ของ บลจ.ไทยพาณิชย์ สิ้นสุดการเสนอขาย 25 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 1 ของ บลจ.ธนชาต สิ้นสุดการเสนอขาย 25 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M23 ของ บลจ.ธนชาต สิ้นสุดการเสนอขาย 25 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดเค คุ้มครองเงินต้น ตราสารหนี้ไทย 3 เดือน BZ ของ บลจ.กสิกรไทย สิ้นสุดการเสนอขาย 25 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน CI ของ บลจ.กสิกรไทย สิ้นสุดการเสนอขาย 25 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน BF ของ บลจ.กสิกรไทย สิ้นสุดการเสนอขาย 25 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี BL ของ บลจ.กสิกรไทย สิ้นสุดการเสนอขาย 25 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดธนชาต T-Smart3 ของ บลจ.ธนชาต สิ้นสุดการเสนอขาย 22 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ต่างประเทศ 12 เดือน ซีรี่ส์ 7 ของ บลจ.เอ็มเอฟซี สิ้นสุดการเสนอขาย 22 มีนาคม 2556

ดูในรายการกองทุนใหม่ล่าสุด

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ