กรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 39

บลจ.กรุงไทย เสนอกองทุนใหม่น่าสนใจลงทุน เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ มีระดับความเสี่ยงกองทุนปานกลาง คือ กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 39 หรือ KTFF39 กองทุนนี้มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เต็มจำนวน 100%

กองทุนนี้ให้ผลตอบแทนคาดการณ์ 2.90% ต่อปี อายุโครงการ 6 เดือน ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท กองทุนมีนโยบายการลงทุน ลงทุนในเงินฝาก/ตราสารหนี้ต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 – IPO เปิดขาย 4 มีนาคม 2557 ถึง 10 มีนาคม 2557

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ