กองทุนเงินทดแทน จำเป็นแก่ลูกจ้าง

หลักการเบื้องต้นสำหรับลูกจ้างที่ทำงานเป็นผู้ใช้แรงงาน และเป็นผู้ประกันตน จำเป็นต้องรู้เรื่อง กองทุนเงินทดแทน นี้ไว้ เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์ เพราะสิทธิ์การเป็นลูกจ้างไม่ได้มีเพียงแค่ กองทุนประกันสังคม เท่านั้น แต่เป็นกองทุนที่ดูแลเราในยามเจ็บป่วย ตายหรือสูญหายที่เกิดจากการทำงาน ซึ่งกองทุนนี้ชื่อว่า กองทุนเงินทดแทน นั่นเอง

กองทุนเงินทดแทน คืออะไร

กองทุนนี้เป็นกองทุนที่แตกต่างจากกองทุนประกันสังคม โดยกองทุนประกันสังคมนั้นนายจ้างจะจ่ายสมทบให้ฝ่ายเดียว แต่กองทุนเงินทดแทนนี้ สำนักงานประกันสังคมจะเรียกเก็บเงินสมทบนี้จากนายจ้างเป็นรายปี โดยที่รายจ่ายจะคำนวณจากค่าจ้างที่นายจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างทั้งปี คนละไม่เกิน 240,000 บาทต่อปี คูณด้วยอัตราเงินสมทบหลักของประเภทกิจการ และเงินสมทบหลักนี้แต่ละประเภทกิจการจะมีเกณฑ์ความเสี่ยงในการประสบอันตรายที่แตกต่างกันออกไปในส่วนนี้ประกันสังคมเป็นผู้ประเมินระดับความเสี่ยงของกิจการ แต่หากสถานประกอบการใดที่มีการจัดการความปลอดภัยในสถานที่ทำงานดี ก็จะได้ปรับลดอัตราเงินสมทบลง เพื่อเป็นการจูงใจนายจ้าง

การจะได้มาซึ่งกองทุนเงินทดแทน

กิจการที่มีลูกจ้าง 1 คนขึ้นไป มีหน้าที่ต้องทำการขึ้นทะเบียน กองทุนเงินทดแทน ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่มีลูกจ้างนั้น ที่สำนักงานประกันสังคมในท้องที่ที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่ กิจการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน คือ ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจโรงเรียนเอกชนตามกฏหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และกิจการที่ไม่ได้หวังผลกำไรทางเศรษฐกิจ

เพราะฉะนั้นแล้ว กองทุนเงินทดแทน ก็คือ เงินสมทบจากนายจ้างรายปี (คำนวณจากค่าจ้างที่นายจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างทั้งปี คนละไม่เกิน 240,000 บาทต่อปี) คูณด้วย อัตราเงินสมทบหลักของประเภทกิจการ ซึ่งแต่ละประเภทก็แตกต่างกันออกไป

สิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับ

ก็จะต้องเป็นการเจ็บป่วยที่มีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจที่เกิดจากการทำงานตามคำสั่งของนายจ้าง หรือถึงแก่ความตายด้วยโรคที่เกิด/สภาพของงาน ที่เนื่องมาจากการทำงาน กรณีเป็นการสูญหายในระหว่างการทำงาน ต้องสูญหายเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันที่เกิดเหตุ หากเข้าตามเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดข้างต้นนี้ ก็จะได้รับการทดแทนต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนรายเดือน ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน และค่าทำศพ ในกรณ๊ที่ถึงแก่ความตายหรือสูญหาย ก้จะได้รับค่าทดแทนร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน และค่าทำศพจำนวน 100 เท่าของอัตราสูงสุดของค่าจ้างรายวันขั้นต่ำด้วย

สำหรับการขอรับเงินทดแทนนั้น ผู้ประกันตนก็ต้องยื่นขอรับเงินทดแทนภายใน 180 วันนับแต่วันที่ประสบเหตุที่สำนักงานประกันสังคมที่ลูกจ้างสังกัดอยู่ แต่หากเป็นการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นหลังจากสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างแล้ว และสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานจริง ก็สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินทดแทนได้ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ทราบการเจ็บป่วย

ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนนี้ ไม่มากก็น้อย และพึงรู้ไว้ว่าการเป็นลูกจ้าง ไม่ได้มีแค่สิทธิ์การใช้ประกันสังคมอย่างเดียว

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ