กองทุนหุ้นน้องใหม่ บลจ.บัวหลวง

ปัจจุบันการลงทุนในหุ้นเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นอีกครั้ง ไม่ว่าจะลงทุนทางตรงหรือทางอ้อมผ่านกองทุนรวม เนื่องจากประชาชนมีความเข้าใจมากขึ้นและเห็นถึงความจำเป็นของการแบ่งเงินบางส่วนมาลงทุนในหุ้นระยะยาวเพื่อให้มีผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินเฟ้อที่นับวันจะสูงขึ้น ทั้งนี้การลงทุนเองโดยตรงแม้จะทำได้ไม่ยากแต่ประชาชนผู้มีเงินออมทั่วไปอาจยังไม่คุ้นเคย สามารถใช้กองทุนรวมเป็นช่องทางได้อย่างสะดวกง่ายดาย เพราะสามารถทำธุรกรรมผ่านสาขาธนาคารในฐานะตัวแทนขายหน่วยลงทุนได้ และในปลายเดือนมีนาคมนี้ บลจ.บัวหลวง ได้จัดตั้งกองทุนหุ้นกองใหม่ที่คัดสรรแล้วว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเข้ามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ลงทุน นั่นคือ กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล (BSIRICG)

BSIRICG เป็นกองทุนหุ้นที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ มีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหุ้น โดยพิจารณาบริษัทที่มีสภาพคล่องการซื้อขาย มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงอย่างต่อเนื่องเป็นสำคัญ

บลจ.บัวหลวง เล็งเห็นความสำคัญของหุ้นปันผลในปัจจุบันที่สภาวะการลงทุนทั่วโลกผันผวนมากขึ้น เพราะเงินปันผลที่กองทุนได้รับอย่างสม่ำเสมอจากหุ้นที่ลงทุนเป็นแหล่งรายได้สำคัญของกองทุน ที่ช่วยลดความเสี่ยงด้านราคาและชดเชยผลขาดทุนของราคาหุ้นที่อาจเกิดขึ้นในบางจังหวะได้

การที่บริษัทจ่ายปันผลได้สม่ำเสมอแสดงถึงความแข่งแกร่งของบริษัทในธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ มีผลกำไรที่ต่อเนื่องจากธุรกิจหลัก ในระดับที่เพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผลได้สม่ำเสมอทุกปี แสดงถึงศักยภาพทางการเงินและกระแสเงินสดของบริษัทที่ดี และที่สำคัญการจ่ายเงินปันผลได้สม่ำเสมอ หรือมีอัตราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ยังส่งสัญญาณถึงนักลงทุนว่า ทีมผู้บริหารและผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท มีความมั่นใจในธุรกิจของบริษัททั้งในอนาคตและปัจจุบันอีกด้วย

นอกจากการให้ความสำคัญต่อหุ้นปันผล BSIRICG ยังให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือการมี Corporate Governance ของบริษัทจดทะเบียนนั้นๆ มากขึ้นอีกด้วย เพราะบลจ.บัวหลวง เชื่อมั่นว่า แม้บริษัทหรือธุรกิจที่ดำเนินการอยู่จะแข็งแกร่งหรือมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีเพียงใด หากผู้บริหารไม่มีการกำกับดูแลที่ดี และขาดการปฎิบัติที่เป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Stakeholder) เช่น พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น เป็นต้น บริษัทนั้นจะไม่สามารถเติบโตและสร้างผลกำไรที่ยั่งยืน บลจ.บัวหลวง จึงให้ความสำคัญกับการคัดเลือกหุ้นโดยเน้นหุ้นของบริษัทที่เติบโตด้วยการบริหารอย่างมีจริยธรรมอย่างยั่งยืน องค์ประกอบเรื่องบรรษัทภิบาลที่พิจารณา เช่น การปฎิบัติตนของบริษัทในเรื่อง สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฎิบัติที่เท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น บทบาทและการสื่อสารถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่ม มีการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมและความโปร่งใส และ มีกระบวนการบริหารงานที่ชัดเจน เช่น มีการสรรหากรรมการอย่างโปร่งใสและยุติธรรม เป็นต้น

BSIRICG มีความตั้งใจจะจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ได้อย่างต่อเนื่องเมื่อมีกำไรจากการดำเนินงาน โดยกำหนดนโยบายการจ่ายปันผล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (กองทุนอาจพิจารณาจ่ายปันผลได้ถึงปีละ 4 ครั้ง) โดยการจ่ายเงินปันผลแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50 จากกำไรสะสมและหรือกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในงวดที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น

ปัจจุบัน บลจ.บัวหลวง มีกองทุนหุ้นที่มีนโยบายการจ่ายปันผล คือ กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล โดยมีความแตกต่างกับ BSIRICG ในสาระสำคัญ ได้แก่ ประเภทของหุ้นที่ลงทุน และที่มาของรายได้กองทุน

ที่มา http://www.bblam.co.th/web2/articleDetail.php

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ