ฟิทช์คงอันดับ กองทุนรวม ตลาดเงินภายในประเทศ

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับกองทุนรวมตลาดเงินภายในประเทศ (National Money Market Fund Rating) ของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน หรือ KFCASH ที่ระดับ AAAmmf(tha) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด หรือ KSAM (เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอยุธยา จำกัด) ทำหน้าที่บริหารจัดการ KFCASH

อันดับกองทุนสะท้อนถึง คุณภาพเครดิตโดยรวมที่แข็งแกร่งและการกระจายการลงทุนของกองทุน อายุตราสารที่มีระยะสั้น ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและเครดิตในระดับที่ต่ำ สภาพคล่องของกองทุนที่สูง โดยมีสินทรัพย์ที่ครบกำหนดในวันทำการถัดไปหรือสินทรัพย์อื่นที่มีสภาพคล่องเทียบเท่า และสินทรัพย์ที่ครบกำหนดใน 7 วันทำการหรือสินทรัพย์อื่นที่มีสภาพคล่องเทียบเท่าในระดับที่สูง และความสามารถ บุคคลากรและเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการของ KSAM อันดับกองทุนยังสะท้อนถึงความสามารถที่แข็งแกร่งของกองทุนในการบริหารสินทรัพย์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการลงทุนในการรักษาเงินต้นและดำรงสภาพคล่องให้อยู่ในระดับสูง โดยจำกัดความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงจากปัจจัยตลาดที่เปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

KFCASH สามารถรักษาคุณภาพเครดิตของสินทรัพย์ภายใต้กองทุนให้อยู่ในระดับสูงได้ โดยลงทุนในสินทรัพย์ที่มีอันดับเครดิตระยะสั้นที่ ‘F1(tha)’ และ ‘F1+(tha)’ (หรือสินทรัพย์ที่มีอันดับเครดิตเทียบเท่า) เท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การลงทุนของอันดับกองทุนรวมตลาดเงินภายในประเทศที่ ‘AAAmmf(tha)’ ที่กำหนดโดยฟิทช์ โดยกองทุนมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลไทยและธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างน้อยร้อยละ 70 ของสินทรัพย์ภายใต้กองทุน KFCASH มีการจำกัดความเสี่ยงทางด้านเครดิตของคู่สัญญาโดยกำหนดอันดับเครดิตของคู่สัญญาอย่างต่ำที่ ‘F1(tha)’ นอกจากนี้ KFCASH ยังจำกัดสัดส่วนการลงทุนในผู้ออกตราสารหนี้และคู่สัญญาแต่ละรายให้สอดคล้องกับเกณฑ์การลงทุนที่กำหนดโดยฟิทช์

KFCASH มีค่า Portfolio Credit Factor (ซึ่งเป็นค่าวัดความเสี่ยงที่พิจารณาถึงคุณภาพเครดิตและอายุของสินทรัพย์ภายใต้กองทุน) ต่ำกว่า 0.1 ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์การลงทุนของอันดับกองทุนรวมตลาดเงินภายในประเทศที่ ‘AAAmmf(tha)’ ที่กำหนดให้ไม่เกิน 1.5

KFCASH ได้จำกัดความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย โดยกำหนดให้ค่าเฉลี่ยของอายุจนถึงวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ของสินทรัพย์ที่ลงทุน (Weighted Average Maturity to Reset Date – WAMr) อยู่ที่ไม่เกิน 60 วัน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การลงทุนของอันดับกองทุนรวมตลาดเงินภายในประเทศที่ ‘AAAmmf(tha)’ ถึงแม้ว่า กองทุนไม่ได้มีการกำหนดค่าเฉลี่ยของอายุจนถึงวันที่ครบกำหนดชำระของสินทรัพย์ที่ลงทุน (Weighted Average Final Maturity – WAMf) แต่จากการที่สินทรัพย์ที่ลงทุนเป็นสินทรัพย์ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ทั้งหมด ทำให้ WAMr และ WAMf ของกองทุนอยู่ในระดับที่เท่ากัน ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 WAMr ของ KFCASH อยู่ที่ 42 วัน ในขณะเดียวกัน KFCASH ได้กำหนดอายุคงเหลือของสินทรัพย์แต่ละตัวอยู่ที่ไม่เกิน 193 วัน

KFCASH ยังมีข้อกำหนดขั้นต่ำในการรักษาระดับสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง เพื่อรองรับการไถ่ถอนหน่วยลงทุน โดย KFCASH มีการลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของสินทรัพย์ภายใต้กองทุนในสินทรัพย์ที่ครบกำหนดในวันทำการถัดไปหรือสินทรัพย์อื่นที่มีสภาพคล่องเทียบเท่า (ซึ่งรวมถึงตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลไทยและธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 95 วัน) และมีการลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ในสินทรัพย์ที่ครบกำหนดใน 7 วันทำการหรือสินทรัพย์อื่นที่มีสภาพคล่องเทียบเท่า ซึ่งเกณฑ์การลงทุนดังกล่าวมีความเข้มงวดกว่าเกณฑ์การลงทุนที่กำหนดโดยฟิทช์ที่กำหนดสำหรับกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศไทยที่มีความเสี่ยงทางด้านการกระจุกตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนที่สูง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการที่กองทุนยังมีการกระจุกตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนและอัตราการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่สูงได้

ฟิทช์คงอันดับ กองทุนรวม ตลาดเงินภายในประเทศ

แม้ว่า KFCASH ไม่สามารถรักษาระดับการลงทุนในสินทรัพย์ที่ครบกำหนดใน 10 วันให้มากกว่าร้อยละ 20 ของสินทรัพย์ภายใต้กองทุนอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ KFCASH ไม่ได้มีการทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reversed-repo) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา แต่ฟิทช์มองว่าสภาพคล่องของกองทุนยังคงมีเพียงพอ เนื่องจาก KFCASH สามารถรักษาการลงทุนในสินทรัพย์ที่ครบกำหนดใน 14 วันให้มากกว่าร้อยละ 20 ของสินทรัพย์ภายใต้กองทุนได้อย่างต่อเนื่อง

KFCASH เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่ออกโดยรัฐบาลไทยและธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุน นอกจากนี้ กองทุนยังลงทุนในสถาบันการเงินซึ่งอยู่ในรูปของเงินฝากออมทรัพย์และการทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนทั้งนี้รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 30 ของสินทรัพย์ภายใต้กองทุน ภายใต้เกณฑ์การลงทุนของ KFCASH กองทุนไม่สามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทในภาคอุตสาหกรรม

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา KFCASH ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่ออกโดยรัฐบาลไทยและธนาคารแห่งประเทศไทยมากกว่าร้อยละ 80 ของสินทรัพย์ภายใต้กองทุน ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 KFCASH มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิอยู่ที่ 12.4 พันล้านบาท

KSAM มีธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) (‘AA-(tha)’/‘F1+(tha)’/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) ถือหุ้นร้อยละ 76.6 ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2555 สินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การจัดการของ KSAM มีมูลค่ารวม 143.4 พันล้านบาท โดยประมาณร้อยละ 67 เป็นสินทรัพย์ประเภทกองทุนรวม ส่วนที่เหลือเป็นสินทรัพย์ประเภทกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ KSAM บริหารกองทุนรวมทั้งหมด 90 กองทุน มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ในอันดับที่ 8 หรือประมาณร้อยละ 4 ของมูลค่ากองทุนรวมทั้งหมด KFCASH ได้เปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (‘AA(tha)’/‘F1+(tha)’/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ, IDR ‘BBB+’/‘F2’/Stable) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

อันดับกองทุนอาจเปลี่ยนแปลงได้หากกองทุนมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญในด้านคุณภาพเครดิต หรือความเสี่ยงจากปัจจัยตลาดที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ การเบี่ยงเบนจากหลักเกณฑ์ของฟิทช์ที่ใช้ในการจัดอันดับกองทุนที่มีสาระสำคัญอาจนำไปสู่การปรับลดอันดับกองทุนได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของหลักเกณฑ์ในการจัดอันดับกองทุนรวมตลาดเงิน สามารถดูได้จากรายงานที่แสดงไว้ข้างล่างซึ่งสามารถหาได้จากเว๊บไซด์ของฟิทช์

ในการติดตามทำการวิเคราะห์อันดับกองทุนรวมตลาดเงินภายในประเทศ ฟิทช์ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนและรายละเอียดการลงทุนจาก KSAM เป็นรายสัปดาห์ และได้ทำการเปรียบเทียบการลงทุนของกองทุนกับเกณฑ์การลงทุนที่กำหนดไว้

ที่มา www.thanonline.com / ภาพ liquidity.amundi.com

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ