กองทุนรวม คือ

เครื่องมือในการลงทุน หรือเรียกให้สวยหรูก็ได้เป็น investment vehicle สำหรับผู้ลงทุนรายย่อยแล้วการจะนำเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน แต่มีปัญหาติดขัดจากอุปสรรคหลายๆ ประการ เป็นต้นว่า เงินลงทุนมีน้อย ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ไม่มาก หรือต้องการกำไรที่ดีกว่าเงินฝากธนาคาร และอาจไกลไปจนถึงว่า ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการลงทุนพอสมควร แต่อยากให้เงินทำงานเอง เพื่อให้ผลที่งอกเงยกลับมา และอื่นๆ ที่ทำให้การลงทุนด้วยตนเองไม่สามารถได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้องการได้

การตัดสินใจการลงทุนในกองทุนรวม จึงเป็นเครื่องมือในการลงทุนที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งในทางเลือกหลายอย่าง โดยมีการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบ ที่มีจุดมุ่งหมายให้การลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุด ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนสามารถยอมรับได้ อ้างอิงจาก ความเป็นมากองทุนรวม

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ