กองทุนรวมเปิดใหม่ของไทยพาณิชย์

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์เด่นของกองทุนไทยพาณิชย์ ที่มีเปิดมากมาย สำหรับสัปดาห์นี้เปิดมากถึง 4 กองทุน ซึ่งกองทุนรวมส่วนใหญ่เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ และมีระดับความเสี่ยงของกองทุนปานกลางเท่านั้น ที่สำคัญกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนและให้ผลตอบแทนคาดการณ์ที่มากกว่าเงินฝากธนาคาร

โดยกองเด่นๆ ของกองทุนไทยพาณิชย์นั้นมีดังนี้

กองแรกเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ น่าลงทุนและมีระดับความเสี่ยงกองทุนปานกลาง ชื่อว่า กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y11 หรือ SCBASF1Y11 กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เต็มจำนวน 100% และให้ผลตอบแทนคาดการณ์ ประมาณ 3.00% ต่อปี ลงทุนขั้นต่ำ 1,000,000 บาท

ต่อมา เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ และมีระดับความเสี่ยงกองทุนปานกลาง ชื่อว่า กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6M39 หรือ SCBASF6M39 กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เต็มจำนวน 100% และให้ผลตอบแทนคาดการณ์ ประมาณ 2.75% ต่อปี ลงทุนขั้นต่ำ 1,000,000 บาท

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่มีระดับความเสี่ยงกองทุนปานกลาง ชื่อว่า กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M92 หรือ SCBFF6M92 กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เต็มจำนวน 100% และให้ผลตอบแทนคาดการณ์ ประมาณ 2.40% ต่อปี ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท

สุดท้ายของกองทุนไทยพาณิชย์คือ กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศน่าลงทุนและมีระดับความเสี่ยงกองทุนปานกลาง ชื่อว่า กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 3M48 หรือ SCBASF3M48 กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เต็มจำนวน 100% และให้ผลตอบแทนคาดการณ์ ประมาณ 2.40% ต่อปี ลงทุนขั้นต่ำ 1,000,000 บาท

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ