กองทุนรวมน่าลงทุน

จริงหรือที่ว่า กองทุนรวม เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อย และน่าลงทุน แต่จะเป็นอย่างไร หากเรายังไม่รู้จักกองทุนรวมดีพอ และทำไมหลายๆ คนถึงได้บอกว่า กองทุนรวมน่าลงทุน รู้แค่ว่าเมื่อลงทุนในกองทุนรวมแล้ว ได้ดอกเบี้ยมากกว่าเงินฝากธนาคาร และเป็นการลงทุนระยะสั้นๆ ได้ผลดีกว่าการฝากเงินกับธนาคาร และเงินต้นไม่สูญหาย เพราะบางกองทุนยังมีการคุ้มครองเงินต้นอยู่ แล้ว…

กองทุนรวมน่าลงทุนอย่างไร เหตุผลที่คุณควรจะ ลงทุนในกองทุนรวม เพราะ..

  • มีมืออาชีพคอยจัดการ เนื่องจากกองทุนรวม จะมี บลจ. หรือบริษัทจัดการลงทุน เป็นผู้ดูแลการบริหารเงินลงทุนให้นักลงทุน หากผู้ลงทุนไม่มีความชำนาญในการลงทุน จะมีผู้จัดการกองทุนนั้นๆ คอยบริหารเงินให้คุณได้เป็นอย่างดี
  • เป็นกระจายความเสี่ยงในการลงทุน เนื่องจาก บลจ. จะนำเงินไปลงทุนในตราสารทางการเงินหรือทรัพย์สินที่หลากหลาย ช่วยลดความเสี่ยงได้ ไม่กระจุกตัวอยู่แต่ในตราสารชนิดเดียวกัน เมื่อตัวไหนขาดทุน ก็จะมีอีกหลายตัวที่ทำกำไร เพราะฉะนั้นแล้ว เงินของคุณส่วนใหญ่ จะไม่เสี่ยงในการขาดทุนมาก แต่ก็ยังมีบางกองทุน ที่ได้รับความเสี่ยงเนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง
  • มีเงินน้อยก็ลงทุนได้ ในการซื้อกองทุนรวมนั้น ง่ายต่อการเริ่มต้นลงทุน บางกองทุนรวมกำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำเพียงหลักพันบาทเท่านั้น
  • ปลอดภัยด้วยกลไกปกป้อง เพราะสำนักงาน กลต. ได้วางกลไกให้ บลจ. บริหารกองทุนอย่างโปร่งใสเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด และยังต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มีความเป็นอิสระจาก บลจ. ช่วยดูแลการทำงานของ บลจ. ให้เป็นไปตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนและกฎเกณฑ์อีกด้วย
  • มีความสะดวกสบาย ซื้อขายง่าย ทั้งผ่านตัวแทนขาย จากทาง บริษัทจัดการกองทุนเอง ชำระผ่านระบบ ATM หรือ Internet หรือจะเงินสดเลยก็ได้

แต่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถตัดสินใจเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเองได้ โดยเป็นหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนที่จะตัดสินใจแทนผู้ถือหน่วยลงทุนในการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินต่างๆ ตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน เพราะแต่ละกองทุนนั้นต่างชนิดและเงื่อนไข ดังนั้นผู้ลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน

บริษัทจัดการ จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมบางประเภทจากกองทุนรวมอย่างต่อเนื่อง เท่ากับว่าผู้ถือหน่วยลงทุนต้องจ่ายค่าธรรมเนียมทางอ้อมให้กับบริษัทที่ดูแลกองทุนรวมนั้นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี หรืออื่นๆ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลประโยชน์จากกองทุนรวม เฉพาะกำไรส่วนเกินทุน หรือเงินปันผลที่กองทุนรวมจ่ายให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการออกเสียงลงมติในเรื่องสำคัญของกองทุนรวมเท่านั้น

ทั้งนี้ก็จะไม่รวมถึงผลประโยชน์จากหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมไปลงทุน (เช่น สิทธิตามกฎหมายในฐานะผู้ถือหุ้น หากเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้น)

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ