ฟินันซ่า ชูกองบอนด์สั้นเพิ่มยิลด์

บลจ.ฟินันซ่าคาดเศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัว กดอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำ ชูลงทุนกองตราสารหนี้ระยะสั้นเพิ่มผลตอบแทน ล่าสุดเปิดขายแบบอายุ 3 เดือน ผลตอบแทน 3.10% ต่อปี เปิดขายตั้งแต่วันที่ 19-26 พฤศจิกายนนี้ โดยนายธีรพันธุ์ จิตตาลาน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด (บลจ.ฟินันซ่า) เสนอกองทุนตราสารหนี้ 3 เดือน อัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 3.10% ต่อปี

“บลจ.ฟินันซ่าเห็นว่าขณะนี้อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้และเงินฝากอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ เพราะภาวะเศรษฐกิจไทยกำลังอยู่ในช่วงการฟื้นตัว จึงได้เสนอกองตราสารหนี้ 3 เดือน อัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 3.10% ต่อปี ซึ่งมีอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก”

กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัสโรลโอเวอร์ 3เดือน7 (FAM FIPR3M7) มีอัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 3.10% ต่อปี เปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 19-26 พ.ย. 56 โดยสินทรัพย์ในกองทุนบางส่วนจะลงทุนเป็นเงินฝากธนาคารต่างประเทศและในประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

สำหรับการลงทุน 3 เดือน กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น FAM FIPR3M7 เป็นกองทุน Specific fund โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือ เงินฝากของภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น เงินฝากธนาคารต่างประเทศสกุลเงิน USD, CNY, HKD, EUR, JPY กับธนาคาร BOC Macau, Standard Chartered Bank (Hong Kong), ธนาคาร CIMB Niaga (Indonesia), Akbank T.A.S. (Malta) หรือเงินฝากสกุลเงิน AED ธนาคาร Abu Dhabi Commercial Bank, UAE (F1), ธนาคาร Union National Bank, UAE(P-1) หรือตั๋วเงินหรือเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ, ตั๋วแลกเงิน บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) (BBB), ตั๋วแลกเงิน บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง (BBB+), ตั๋วแลกเงิน บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (BBB+), บมจ.อีซี่บาย (BBB+), บจ.บีเอสแอล ลีสซิ่ง (BBB) หรือตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB ขึ้นไป, ตั๋วเงินคลังหรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ