กองทุนบัวหลวงให้ผลตอบแทน 11% ถึงผู้ถือหน่วย

กองทุนบัวหลวงปิด TRIGGER5 ใช้เวลา 6 เดือนกว่า ให้ผลตอบแทน 11% ถึงผู้ถือหน่วย โดยที่ บลจ.บัวหลวง นำเสนอกองทุนใหม่เป็นกองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 5 (11%) หรือ TRIGGER5 ใช้เวลา 6 เดือนกว่าในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนลูกค้าได้เข้าเป้า 11% ซึ่งนางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า กองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 5 (11%) ซึ่งกำหนดอายุกองทุนไว้ไม่เกิน 18 เดือน ได้ให้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย 11% ก่อนกำหนดเวลาไปแล้ว โดยใช้เวลา 6 เดือนกว่า นับตั้งแต่วันจดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 และผู้ถือหน่วยทุกรายจะได้รับเงินลงทุนคืน 11.2153 บาทต่อหน่วย ภายในวันนี้ (20 ธันวาคม 2555)

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในครั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุนก่อนครบอายุ 18 เดือน ได้แก่ 1) ราคาหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 11.25 บาทเป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกัน และ 2) ราคามูลค่าต่อหน่วยลงทุนที่จะรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติ ไม่ต่ำกว่า 11.10 บาท และ 3) ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเงินฝากธนาคารทั้งหมด

ปัจจัยสำคัญของผลสำเร็จอยู่ที่ตลาดหุ้นไทยให้ผลตอบแทนที่ดีในปีนี้ ผนวกกับแนวทางของค่ายกองทุนบัวหลวงที่คัดเลือกหุ้นคุณภาพที่มีปัจจัยพื้นฐานและแนวโน้มของราคาที่ดี มีการลงทุนเมื่อเห็นจังหวะที่เหมาะสม โดยใช้ Technical Analysis ประกอบการตัดสินใจกำหนดราคาเข้าซื้อและขายออกซึ่งกำหนดราคา Stop Loss อย่างเคร่งครัดเพื่อจำกัดความเสี่ยง ทำให้ TRIGGER 5 ทำผลตอบแทนได้ตามเป้าหมาย

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลการลงทุนเพิ่มเติม สามารถสอบถามหรือขอข้อมูลการลงทุนได้ที่กองทุนบัวหลวง โทร. 0 2674 6488 กด 8

ที่มา http://www.newswit.com

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ